Ajankohtaista

Ajankohtaista

10.6.2024

Taloyhtiöiden peruskorjaus

Taloyhtiöiden peruskorjausten suunnittelijoiden kilpailutus on haastava tehtävä

Taloyhtiöille peruskorjaushankkeet ovat suuria investointeja, joissa onnistunut suunnittelijoiden kilpailutus on erityisen tärkeää. Moni taloyhtiön hallitus miettiikin, kuinka tehdä onnistunut kilpailutus. Tehtäväluetteloiden avulla kilpailutus on yleistä, mutta se ei kerro tarjouksen suunnittelusisällöstä. Pelkkä hinta ei ole paras kriteeri, koska se ohjaa suunnittelijan tekemään minimisuorituksen. Hyvä projektisuunnitelma ja alustava piirustusluettelo kertoo paljon siitä, kuinka työ tullaan suorittamaan ja mikä on suunnittelun sisältö ja siihen varattu aika. Kokemus on osoittanut, että erityisesti julkisivusaneerauksissa kattava määrä detaljeja säästää yllätyksiltä kustannuksissa ja urakka-ajassa. Pääsuunnittelijaroolin vastuullinen kantaminen vaatii oikeanlaista johtamisasennetta ja riittävää resurssointia, jotta suunnittelutehtävät voidaan tehdä huolellisesti ja perusteellisesti. Tarkasti rajattujen vastaavien referenssihankkeiden vertailu ei kerro kaikkea osaamisesta. Kun pää- ja arkkitehtisuunnittelijalla on laajasti kokemusta eri aikakausien rakentamisesta ja eri rakennustyypeistä, he pystyvät löytämään oikeat ratkaisut kuhunkin tarpeeseen.

Taloyhtiöiden peruskorjaus

3.6.2024

Unelmien koulu

Käyttäjälähtöisessä suunnitteluprosessissa tulevat käyttäjät osallistetaan jo hankkeen alkuvaiheessa.

Pehulan monipalvelukeskuksen tulevat koululaiset ovat visioineet unelmien koulun piha-alueita. Arvokasta evästystä ulkotilojen suunnitteluun leikin asiantuntijoilta

Unelmien koulu

27.5.2024

Työntekijän eläkejuhlat

Harvinainen tilanne kun työntekijämme jää eläkkeelle, lopullisesti.

Vietimme toimistollamme pitkäaikaisen osaajamme ja asiantuntijamme läksiäisiä. Käsittämättömän pitkän ja upean työuran tehnyt Merja Nurmi siirtyi oloneuvokseksi. Valmistuttuaan vuonna 1974 rakennusarkkitehdiksi hän on työskennellyt sekä Helsingissä että Tampereella eri suunnittelutoimistoissa. Me olemme saaneet nauttia Merjan upeasta persoonasta ja hänen ammattitaidostaan vuodesta 2010, jolloin Arkkitehtitoimisto Stenvall -Timola - Varhi yhdistyi toimistoomme.

Merjan pitkään, lähes 50-vuotiseen, työuraan mahtuu kaikenlaista myllerrystä ja uudistumistarvetta rakentamisessa ja varsinkin arkkitehtisuunnittelussa. Hän on loistava esimerkki asiantuntijasta, joka on ylläpitänyt ja kehittänyt omaa osaamistaan jatkuvalla kouluttautumisella ja innostunut ennakkoluulottomasti uusista asioista ja innovaatioista. Uskonut tulevaisuuteen. Merja, jos kuka, tietää, että näillä ominaisuuksilla on aina noustu uuteen kukoistukseen taantumienkin jälkeen.

BST:n väki kiittää Merjaa näistä yhteisistä vuosista. Nauti tulevasta, muistele välillä menneitä ja elä tunteella!

Työntekijän eläkejuhlat

16.5.2024

Kunnioittavasti korjaaminen

Minkään aikakauden rakennukset eivät ole lähtökohtaisesti rumia tai esteettisistä syistä purkamisen arvoisia.

Historia on opettanut, että eri arkkitehtuurin aikakausia opitaan usein ymmärtämään ja arvostamaan vasta, kun kauden rakennusten korjaaminen tai purkaminen on tullut ajankohtaiseksi. Purkaminen on harvoin kestävä ratkaisu.

Meistä on kiehtovaa suhtautua innostuneesti eri aikakausien tyyleihin ja ratkaisuihin. Myös esimerkiksi 70-luvun opetusrakennusten tai 90-luvun kauppakeskusten muutossuunnittelussa on tärkeää ymmärtää ajan henkeä sekä suunnitteluratkaisujen perusteet.

Korjausrakentamisessa aikaa kestävät ratkaisut ovat usein niitä, jotka kunnioittavat sopivasti rakennuksen aikakautta. Se ei tarkoita välttämättä entisöintiä, vaan rakennuksen parhaiden puolien esiin nostamista. Kunnioittavasti korjaaminen synnyttää rakennuksille omaleimaisuutta ja lisäarvoa.

Kunnioittavasti korjaaminen

8.5.2024

As Oy Nikama

Hankkeemme As Oy Nikaman rakennustyöt aloitetaan. 😊

Kymmenenkerroksiseen asuinkerrostaloon rakentuu katutason liiketilaa sekä 91 kotia, joiden koot vaihtelevat yksiöistä neljän huoneen asuntoihin. Mukavuutta asumiseen tuo ylimmän kerroksen sauna, kerhotila ja kattopiha sekä vihreä sisäpiha.

Lue hankkeesta lisää Aamulehden uutisesta tästä linkistä.

As Oy Nikama

6.5.2024

Piha- ja vihersuunnittelu

Hyvin suunniteltu piha muodostaa rakennusten kanssa toimivan, kestävän ja harmonisen kokonaisuuden sekä parhaimmillaan tukee kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja lisää käyttäjien hyvinvointia. Viihtyisät ja vehreät ulkotilat lisäävät myös alueen vetovoimaisuutta sekä nostavat kiinteistön laatutasoa ja arvoa.
 
Kasvillisuudella voi olla suuri vaikutus alueen pienilmastoon, hulevesien hallintaan sekä pihan kunnossapidon tarpeeseen. Kasvivalintoihin vaikuttavat muun muassa alueen käyttötarkoitus ja toiminnot, kasvupaikan olosuhteet ja maaperä, ympäröivät rakenteet sekä kunnossapidon vaatimukset. Suosimalla kerroksellista ja monipuolista, kasvupaikalle sopivaa kasvillisuutta luodaan kestävä, jatkuvasti muuttuva ja tilallisesti vaihteleva kokonaisuus. Kasvilajien ominaisuuksien ja kasvupaikkavaatimusten tunteminen on erittäin tärkeää suunnittelussa onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi.
 
Meiltä löytyy piha- ja vihersuunnittelun erityisosaamista sekä kokemusta monenlaisista rakennetun ympäristön hankkeista. Tilaajan ja käyttäjien tyytyväisyys ovat meille tärkeitä ja haluamme kehittää rakentamista kestävämpään ja kokonaisvaltaisempaan suuntaan.
Piha- ja vihersuunnittelu

29.4.2024

Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025. Mikä on sen vaikutus tietomallivaatimuksiin ja tietosisältöihin?

Rakennushankkeeseen ryhtyvä hyötyy ensisijaisesti toteumatiedoista itse. Viranomaiset voivat vaatia tietoja ja suunnitelmia rakentamisesta vain nimenomaiseen säännökseen perustuen. Vaatimusten on oltava yksilöityjä ja tarkkarajaisia. Tietovaatimusten määrä ei varsinaisesti kasva, mutta tiedon tulee olla koneluettavassa muodossa, jotta tieto saadaan virtaamaan eri tahojen välillä.

Suunnitteluprosessissa tuotetaan tietoa rakennuksesta merkittävästi suurempi määrä, kuin mitä uusi rakentamislaki edellyttää. Uusi valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (Ryhti, vanha lyhenne RYTJ) kokoaa yhteen rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvät tiedot. Järjestelmään tulee kaksi tietovarantoa: yksi rakennustiedoille ja toinen alueidenkäytön tiedoille.

Sellaiset rakennuttajatahot, joiden rakennusten tietomalleja ei jatkuvasti ylläpidetä ja joiden tietomalleille ei ole luonnollista säilytyspaikkaa, voivat hyötyä rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä tarjoamalla omien hankkeiden tietomallit tietovarantoon säilöön. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi kertarakennuttajat ja asunto-osakeyhtiöt.

Hankkeissa, joissa on merkittävää ylläpitotarvetta, kuten kauppakeskukset, toimistot ja toimitilat, ylläpito kannattaa antaa arkkitehtitoimiston tehtäväksi. Tällöin tiloissa tehtävät muutokset päivitetään säännöllisesti tietomalliin ja mallin tietoihin voidaan luottaa aina, kun uusi muutos otetaan työn alle. Tällöin vältytään raskailta inventoinneilta, jotka aiheuttavat ylimääräisiä kuluja hankkeille.

Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025. Mikä on sen vaikutus tietomallivaatimuksiin ja tietosisältöihin?

23.4.2024

Millaisia hyötyjä saadaan kun käyttäjiä osallistetaan kiinto- ja irtokalustesuunnittelussa?

Käyttäjän osallistaminen kiinto- ja irtokalustussuunnittelussa on hyvin olennainen osa suunnittelun onnistumista ja ensisijainen apu lähtötietojen keräämisessä. Käyttäjää voidaan osallistaa niin virtuaalikyselyillä, työpajoilla sekä erilaisilla osallistavilla palavereilla käyttäjäryhmittäin.
 
Osallistaminen mm.
✔ Kasvattaa käyttäjän luottamusta ja ymmärrystä suunnitteluprosessia kohtaan sekä sitouttaa uusiin tiloihin.
✔ Auttaa suunnittelijaa hahmottamaan käyttäjän sekä tilojen käytön ja kalustuksen tarpeet, jotta lopulliset tilat antavat mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen kulloisellekin yhteisölle.
✔ Suunnittelija saa käsityksen suunniteltavien tilojen mahdollisista haasteista sekä ongelmakohdista ja saa mahdollisuuden etsiä uusia tapoja niiden ratkaisemiseksi. Tämä parantaa esimerkiksi työ- ja oppimisympäristöä ennestään.
 
Hankkeessamme Pirkkala-kampuksella osallistettiin käyttäjiä niin tilojen kiintokaluste- ja varustustarpeissa kuin irtokalustesuunnittelussakin. Tiloista hiottiin käyttäjien kanssa mahdollisimman optimoidut
Millaisia hyötyjä saadaan kun käyttäjiä osallistetaan kiinto- ja irtokalustesuunnittelussa?

12.4.2024

Miten opasteet voivat vaikuttaa rakennuksen käytettävyyteen ja kävijöiden kokemukseen?

Opastus on tärkeä ja näkyvä osa rakennuksen tilojen toimivuutta, imagoa ja saavutettavuutta. Oikeihin paikkoihin sijoitetut, selkeät ja helposti tulkittavat opasteet sujuvoittavat rakennuksessa liikkumista ja jättävät positiivisen mielikuvan kävijälle. Rakennuksen sisustuksen yleisilme tai konsernin brändi-ilme voidaan tuoda osaksi opastuksen ilmettä fontein, värein ja muilla graafisen ilmeen keinoilla.

Olemme suunnitelleet opastukseen esimerkiksi kuvassa näkyvään Jyväskylän yliopiston kirjastorakennus Lähteeseen sekä Pirkkala-kampukseen sisustussuunnittelun yhteydessä. Kirjastorakennus Lähteessä opastuksen kantava idea oli rakennuksen keltainen väri ja JYU-konseptin brändi-ilme fontteineen. Pirkkala-kampuksessa opastuksessa käytettiin Pirkkalan kunnan visuaalista ilmettä symbolien muotokielessä sekä fonteissa.

Miten opasteet voivat vaikuttaa rakennuksen käytettävyyteen ja kävijöiden kokemukseen?

5.4.2024

Kuinka olemassa olevia kalusteita voi hyödyntää uudessa sisustuksessa?

Uusien tai uudistettujen tilojen ei välttämättä tarvitse aina tarkoittaa myös täysin uudistettua irtokalustusta. Kunnostamalla, uudelleen verhoilemalla ja huoltamalla vanhoille kalusteille saadaan lisää käyttöikää ja tarvittaessa kalustuksen visuaalinen ilme saadaan uudistettua vastaamaan tilojen uutta konseptia. Lisäksi kierrättämällä olemassa olevaa saadaan projektin hiilijalanjälkeä pienennettyä. Alkuperäisten kalusteiden hyödyntäminen tuo tilaan historiallista syvyyttä ja ainutlaatuista tunnelmaa.

Jyväskylän yliopiston Kirjastorakennus Lähteessä kalustuksen lähtökohtana oli hyödyntää olemassa olevat arvokalusteet rakennuksen julkisimmissa tiloissa. Kalusteita palautettiin uuden käytön, työergonomian ja käytössä olevien tilojen ehdoilla. Arvokalusteet kunnostettiin ja verhoilut uusittiin Hollolaisen Fasetin toimesta. Annala Oy:lla teetätettiin uusi mustavalkoinen raitakangas, joka oli lähes vastaava kuin alkuperäinen Sellgrenin Jyväskylän Kesä -kangas. Arvokalusteita täydennettiin uusilla työ- ja oppimisympäristöjen kalusteilla.

Tutustu projektiin lisää tästä linkistä! 

Kuinka olemassa olevia kalusteita voi hyödyntää uudessa sisustuksessa?

7.3.2024

Pirkkala-kampuksen I-vaihe Verso -koulurakennus otettiin käyttöön!

Pirkkalassa alkoi koulunkäynti uuden Verso-koulurakennuksen I-vaiheessa. Olemme suunnitelleet tätä Pirkkala-kampusta sen hankesuunnittelusta asti. Suuri, lähes 20 000 m2, koulurakennus on saatu arkkitehtuurin keinoin sovitettua mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan Pirkkalan keskustaan. Rakennus koostuu noppamaisista tiilipintaisista rakennusosista, jotka aistii myös sisäpuolelta.

Aamulehti kysyi koululaisilta, miten he ovat kotiutuneet upouusiin luokkiinsa, lue lisää linkistä!

Kuva: Eriika Ahopelto / Aamulehti

Pirkkala-kampuksen I-vaihe Verso -koulurakennus otettiin käyttöön!

16.2.2024

Uuden toimiston tupaantuliaiset

Muutimme syksyllä 2023 uuteen toimistoomme, osoitteeseen Satakunnankatu 18 A, 2 kerros. Vietimme torstaina 15.2.2024 tupaantuliaisia hyvän ruuan ja juoman parissa, kiitokset kaikille vieraille! 

Uuden toimiston tupaantuliaiset

31.1.2024

Rientola-keskus

Niemen tilan rakennukset Rientola-keskuksella muodostavat tärkeän kulttuurihistoriallisen keskittymän Niemenrannan alueelle. Kahta puurakennusta ja tiilirakenteista karjarakennusta on korjattu perinnerakentamisen keinoin jo usean vuoden ajan. Rientola-keskus on ansiokkaasti edistänyt korjaustoimenpiteitä pääosin talkoovoimin. 

Säilyttämällä ja korjaamalla on saatu aikaan kestävä rakennuskokonaisuus, joka tarjoaa ainutlaatuiset puitteet Rientola-keskuksen toiminnoille. Korjausrakennushankkeen hyödyt eivät kohdistu vain tilojen käyttäjiin, Niemen tila luo myös kerroksellisuutta ja kokemuksellisuutta ympäröivään kaupunkirakenteeseen.

Hanke on tullut tutuksi jo pitkältä ajalta, sillä Petri Tavilampi laati jo 2013 suunnitelmat liikuntahallista sekä kerho- ja toimintatiloista karjarakennukseen. Lue lisää Rientola-keskuksen toiminnasta ja katso video alla olevasta linkistä: 

Rientola-keskukseen valmistuu uusia vuokrattavia harrastus- ja toimitiloja – tämä niistä kannattaa tietää nyt - Aamulehti

Rientola-keskus

29.1.2024

Vuoden valaistuskohde 2023

Vuoden valaistuskohde 2023 -kilpailun finaalissa olevien ulko- ja sisävalaistussarjojen kohteista on julkaistu esittelyvideot. Katso finaalissa olevan kohteemme Naistenlahden voimalaitoksen video alla tästä linkistä!

Vuoden valaistuskohde 2023

20.12.2023

Kiitos yhteistyöstä ja hyvää joulua!

Lähestyessämme vuoden loppua, haluamme pysähtyä hetkeksi ja kiittää sinua kuluneesta vuodesta. 

Joulun aika on oiva hetki levätä, rentoutua ja nauttia läheisten seurasta. Toivotamme kaikille yhteistyökumppaneillemme rauhaisaa joulua ja iloa uuden vuoden odotukseen.

Kiitos vielä kerran yhteistyöstä!

Lämpimin jouluterveisin,

BST-Arkkitehdit Oy 

Kiitos yhteistyöstä ja hyvää joulua!

8.12.2023

Piha- ja vihersuunnittelu

BST:n suunnitteluosaaminen on vahvistunut piha- ja viheraluesuunnittelussa, kun työntekijämme arkkitehti Ida Mustamaa valmistui Hortonomiksi (AMK) Häme University of Applied Sciences, HAMK:n rakennetun ympäristön koulutusohjelmasta.
 
Jatkossa voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin myös pihaan ja vihersuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä! Erityisosaamiselle on tarvetta erityisesti kansipihojen yleistyessä ja monen kaupungin ottaessa käyttöönsä Viherkerrointyökalun. 
 
Idan lopputyössä on tarkasteltu kahden Tampereen keskusta-alueelle sijoittuvan kansipihan suunnittelun kautta kansipihojen vihertehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ja sitä, minkälaisia vaikutuksia viherkertoimella on kansipihojen suunnitteluratkaisuihin. Linkki opinnäytetyöhön löytyy kommenttikentästä. Lopputyön toimeksiantajana toimi BST-Arkkitehdit Oy ja suunnittelun tilaajana Peab.
 
Toivotamme onnea vastavalmistuneelle Hortonomille!

Piha- ja vihersuunnittelu

20.10.2023

Vuoden valaistuskohde -ehdokkuus

Naistenlahden voimalaitos Tampereen Näsijärven rannalla on saanut huomiota herättävän julkisivuvalaistuksen. Voimalaitoksen aiempi julkisivuvalaistus voitti kansainvälisen GE Edison Award -palkinnon.

Tampereen Energia Oy:n Naistenlahden voimalaitos valaistus osallistuu Suomen Valoteknillisen Seuran järjestämään Vuoden valaistuskohde -kilpailuun. Suomen kilpailun voittaja etenee pohjoismaiseen kilpailuun. 

Kohteen pää- ja vastaava rakennussuunnittelija on Sergej von Bagh

Valaistussuunnittelu Marko Kuusisto VALOA Design Oy. Videon on kuvannut Marko Kallio, Skyfox. Katso video voimalaitokset julkisivun valaistuksesta tästä linkistä.

Vuoden valaistuskohde -ehdokkuus

6.10.2023

Kestävä Talo 5 - Rakennukset kulttuurimme muistona

Ilona Järvi esitteli Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikkojen Kestävä Talo 5 -tapahtumassa Rientola-keskuksen Niemen tilaa, jonka korjausrakentamishankkeissa olemme olleet mukana jo pitkään.

Niemen tilan rakennukset muodostavat tärkeän kulttuurihistoriallisen keskittymän Niemenrannan alueelle. Kahta puurakennusta ja tiilirakenteista karjarakennusta on korjattu perinnerakentamisen keinoin jo usean vuoden ajan. Rientola-keskus on ansiokkaasti edistänyt korjaustoimenpiteitä pääosin talkoovoimin. 
 
Säilyttämällä ja korjaamalla on saatu aikaan kestävä rakennuskokonaisuus, joka tarjoaa ainutlaatuiset puitteet Rientola-keskuksen toiminnoille. Korjausrakennushankkeen hyödyt eivät kohdistu vain tilojen käyttäjiin, Niemen tila luo myös kerroksellisuutta ja kokemuksellisuutta ympäröivään kaupunkirakenteeseen.

Voit katsoa Kestävä Talo 5 -tapahtuman jälkikäteen tallenteelta tästä linkistä

Kestävä Talo 5 - Rakennukset kulttuurimme muistona

26.9.2023

Hyvän rakentamisen palkintoehdokkuus

Naistenlahden voimalaitos on ehdolla Hyvän rakentamisen palkinnon saajaksi 2023. Teimme kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelun. Kohde suunniteltiin erittäin hyvässä yhteistyössä valaistussuunnittelijan VALOA designin ja julkisivun rakentaneen Alupro Oy:n kanssa. Kokonaisuus on aikaa kestävä, eri valaistusolosuhteisiin mukautuva ja etenkin kaupunkikuvassa vaikuttava rakennus. Voit äänestää voittajaehdotusta oheisen linkin kautta: www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen

Hyvän rakentamisen palkintoehdokkuus

19.6.2023

Rentouttavaa kesää

BST-Arkkitehdit toivottaa kaikille yhteistyökumppanitahoille sekä asiakkaille oikein rentouttavaa ja aurinkoista kesää!

Tavataan taas elokuussa!  Kirsikankukka 

Rentouttavaa kesää

24.3.2023

Lempäälä-talo mukana pilottihankkeessa!

Hankkeemme Lempäälä-talo on mukana mielenkiintoisessa pilottikokeilussa, jossa tutkitaan sähköautojen akkujen uusiokäyttöä aurinkoenergian varastoinnissa. Lempäälä-taloon suunniteltiin jo alun perin aurinkopaneelivoimala, mutta nyt kokonaisuuteen lisätään uusiokäytettävien sähköautojen akkuja parantamaan rakennuksen energiaomavaraisuutta. Pilotti on osa Euroopan unionin rahoittamaa Treasource-hanketta, jota koordinoi Teknologian tutkimuskeskus VTT. Hankekumppaneita on yhteensä 17 kuudesta Euroopan maasta. On hienoa olla tässä pilottihankkeessa yhdessä Lempäälän kunnan kanssa! 

Lempäälä-talo on monia käyttäjäryhmiä palveleva kuntakeskus, jossa on kirjaston lisäksi toimisto- liike, pysäköinti ja harrastetiloja. Lue täältä tilaajan kommentit hankkeesta.

Pääset tästä linkistä Kauppalehden artikkeliin, josta pääset lukemaan lisää pilottihankkeesta!

Lempäälä-talo mukana pilottihankkeessa!

10.3.2023

Seuraatko meitä jo muissa kanavissa?

Päivitämme kuulumisiamme verkkosivujen lisäksi myös muissa kanavissa, käy katsomassa ja laita meidät seurantaan! :) 

Instagram 

Facebook

LinkedIn

Seuraatko meitä jo muissa kanavissa?

6.3.2023

Kirkonkylän koulu, Pirkkala

Hankkeemme Kirkonkylän koulu on otettu käyttöön ja oppilaat sekä opettajat ovat päässeet tutustumaan uusiin koulutiloihin sopivasti hiihtoloman jälkeen. Lue tästä linkistä miten avajaiset sujuivat!

Kirkonkylän koululla pidetään avoimet ovet 19. toukokuuta. Aamupäivä on huoltajien vierailuja varten ja iltapäivällä koulu on avoinna kaikille, käyhän tutustumassa 😊 

Kuva: Pirkkalainen 

Kirkonkylän koulu, Pirkkala

6.2.2023

ROTI2023 -raportti

RIL - Finnish Association of Civil Engineers on julkaissut #ROTI2023 -raportin, joka on puolueeton asiantuntijoiden arvio rakennetun omaisuuden tilasta. Raportti koostuu viidestä eri osa-alueesta.

Sergej von Bagh BST:ltä oli mukana asiantuntijana rakennukset -paneelissa. Muita paneeliryhmiä oli liikenneverkot, yhdyskuntatekniikka, koulutus & kehitys sekä arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide.

Sergej'n nosto raportista: Segregaatio on jatkanut kasvuaan rakennusten osalta Suomen eri osissa. Kestävä kehitys huomioidaan nyt paremmin uudisrakentamisessa, mutta olemassa olevasta rakennuksista huolehtiminen on samanaikaisesti heikentynyt.

Rakennusalan ja sitä valvovien toimijoiden on kehitettävä yhteismitallinen menetelmä ympäristövaikutusten arviointiin ja mittaamiseen. Tämä ei synny ilman suunnittelijoiden ja ohjelmistovalmistajien myötävaikutusta. Ratkaisujen on oltava vähintäänkin yhteispohjoismaisia, jolloin markkinoiden ohjaava vaikutus on riittävä ohjelmistokehittäjille.

Lue lisää ROTI 2023 -raportista tästä linkistä tai katso julkistustilaisuuden tallenne tästä linkistä.

ROTI2023 -raportti

2.2.2023

Poltinahon arkkitehtikilpailu

Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön opiskelijoille suunnatun arkkitehtuurin visiokilpailun; Poltinahon arkkitehtikilpailun tulokset on julkistettu ja mitalisijat jaettiin toimistomme huipputalenteille! BST onnittelee tekijöitä tiimeineen ❤

1. sija, kilpailuehdotus: Urban Grove
Tekijät: Samu Rantanen + tiimi
2. sija, kilpailuehdotus: Apilat
Tekijät: Emmi Villberg + tiimi
3. sija, kilpailuehdotus: Nurkkis
Tekijä: Sara Annala

Kilpailun järjestivät yhteistyössä Tampere University Arkkitehtuurin yksikkö, Hämeenlinnan kaupunki - The City of Hämeenlinna ja Urbanizator Oy.

Tehtävänä oli suunnitella Poltinahon alueen olemassa olevia ympäristötekijöitä ja kiinnostavaa sijaintia hyödyntäen kaupunkimaista ja monipuolista kaupunkirakennetta, alueen pääkäyttötarkoituksen ollessa asuminen. Kilpailualueesta tuli muodostaa kaupunkirakenteellisesti jäsennettyä sekä kaupunkikuvallisesti korkeatasoista asuinympäristöä.

Samun kommentit Urban Groven -suunnittelutyöstä: "Työssämme halusimme visioida tulevaisuuden asuinaluetta Poltinaholla paikan ominaispiirteet huomioiden ja sen omaa luonnetta ja vahvuuksia vaalien. Pääteemoina työssämme ovat kaupunkiluonnon monimuotoisuus, yhteisöllisyys sekä omavaraisuus. Asuinrakennusten sijoittelu on saanut inspiraatiota samoilusta luonnonvaraisessa metsässä, jossa kulkijan yllättää moninaiset näkymät ja tilat. "

Emmin kommentti Apilat -suunnittelutyöstä: "Poltinahon Apilat on käyttäjiään aktivoiva asuinalue, joka luo puitteet monimuotoiseen asumiseen. Uusi erottuva miljöö tarjoaa niin asukkaille kuin vierailijoille virikkeisen ja luonnonläheisen kaupunkiympäristön. Kantavina teemoina asuinalueen suunnittelussa olivat muun muassa turvallisuus, yhteisöllisyys sekä kestävyys ja käyttäjäryhmänä lapsiperheet. Suunnitelmassa on pyritty edistämään sekä sosiaalista ja ekologista kestävyyttä joustavuuden, hyvinvoinnin edistämisen ja yhteisöllisyyteen kannustaviin keinoin. Lisäksi materiaalisuuteen on kiinnitetty huomiota pitkäikäisyyden, hiilijalanjäljen sekä Hämeenlinnalaiseen miljööseen sopivuuden kannalta. "

Saran kommentti Nurkkis - suunnittelytyöstä: " Nurkkis tarjoaa Poltinahon asuinalueelle uuden, raikkaan ja omaleimaisen kaupunki-identiteetin ja korkeatasoista asumista. Ehdotus nostaa esiin alueen olemassa olevia kaupunkikuvallisia kohokohtia kuten siirtolapuutarhan ja historialliset rakennukset, jotka ehdotuksessa yhtyvät luontevasti uusiin asuinkortteleihin muodostaen eheän kokonaisuuden ja viihtyisän asuinympäristön. Pysäköintiratkaisu muodostaa alueelle kauniin ja toiminnallisen maisemaelementin, joka suojaa melulta ja on nopeasti saavutettavissa, mutta mahdollistaa myös muuten autovapaan korttelirakenteen lisäten alueen turvallisuutta, ulkotilojen miellyttävyyttä ja asuntojen asumismukavuutta.

Työ pohjautuu konseptuaalisesti ja kontekstuaalisesti Jean Sibeliuksen muisteluun lapsuudestaan ja nurkkajussi-leikkiin, jotka näyttäytyvät työssä niin lapsiystävällisinä ympäristöinä kuin arkkitehtuurin leikkinä. Suunnitelma jakaa samat arvot kuin Hämeenlinnan lapsiystävällinen kaupunki -strategia, Hämeenlinnan Ihan lähellä -kaupunkistrategia ja Hiilineutraali Hämeenlinna -strategia. Kestävyyden toteutuminen huomioitiin läpi suunnittelun kaikilla mittakaavoilla aina detaljitasolle hybridi-rakenteen suunnitteluun asti."

Kuva Urban Groven työstä. Lue lisää kilpailusta ja tutustu kilpailuehdotuksiin tästä linkistä.

Poltinahon arkkitehtikilpailu

17.1.2023

Pirkkala-Kampus, Aamulehden artikkeli

Aamulehden 16.1.2023  julkaisemassa artikkelissa: Tältä näyttävät Pirkanmaan uudet koulut -Kokenut arkkitehti antaa tuomionsa nykyrakentamisesta, on mainittu rakentumassa oleva hankkeemme Pirkkala-kampus. Lisätietoja Pirkkala-kampuksen hankkeesta artikkeliin antoi pääsuunnittelijana toimiva Petri Tavilampi. Alla ote Aamulehden artikkelista: 

"Pirkkala-kampuksen suunnitellut BST-Arkkitehdit Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä arkkitehti Petri Tavilampi kertoo, että rakennusta on sovitettu ympäristöön jakamalla kokonaisuutta pienempiin osiin kuten oppimissoluihin sekä erilaisiin auloihin.

Tavilampi kuvailee rakennuksen ilmettä nykyaikaiseksi mutta ajattomaksi. ”Pystysuuntaiset ikkunat puhtaaksimuuratuissa julkisivuissa luovat vakaan ja rauhallisen ilmeen olematta tylsä”, Talvilampi muotoilee.

Rakennuksen suuren ikkunamäärän taustalta löytyvät rakennuksen sisätilat. Tavilampi kertoo, että lukuisat ikkunat mahdollistavat rakennuksen muuntojoustavan käytön siten, että väliseiniä voidaan siirtää useisiin eri kohtiin julkisivujen takana."

Pääset lukemaan koko artikkelin tästä linkistä.

Pääsuunnittelija hankkeessa toimii Petri Tavilampi, vastaavana rakennussuunnittelijana Merja Kiviranta, projektiarkkitehtina Ida Mustamaa ja sisustusarkkitehtina Marika Ågren.

 

Pirkkala-Kampus, Aamulehden artikkeli

19.12.2022

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!

Iso kiitos kuluneesta vuodesta yhteistyökumppaneillemme sekä asiakkaillemme. Oikein hyvää joulua sekä onnellista tulevaa vuotta 2023! 

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!

29.11.2022

BST:n pikkujoulut 2022

Vietimme pikkujoulut rennoissa merkeissä tunnelmallisessa Villa Sofian huvilassa. Iltamme sisälsi kokkausta Villa Sofian osaavan henkilöstön opeissa sekä suklaataiteen tekoa. Valmistimme illan aikana italialaisen menun; alkuruuaksi meillä oli  Toscanalainen valkopapukeitto, pääruuaksi pasta alla puttanesca ja jälkiruuaksi suussasulavaa tiramisua. Illan päätteeksi nautimme yhdessä valmistamamme illallisen sekä ihastelimme suklaasta tehtyjä taideteoksia! 

BST:n pikkujoulut 2022

24.11.2022

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin tallenteet

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaari huipentui paneelikeskusteluun vastuullisuuden hyödyllisyydestä ja eri tahojen vaikutusmahdollisuuksista ratkaisujen vastuullisuuteen. Katso paneelikeskustelu täältä. 

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin tallenteet

23.11.2022

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin tallenteet

Järjestämämme Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin asiantuntijapuhujien puheenvuorojen tallenteet ovat nyt nähtävillä Youtube -kanavallamme.

Liisa Jäätvuori nosti keskusteluun kysymyksen: Mikä on rakennuttajan tärkein vastuu? Osa vastuista syntyy lainsäädännön velvoittavuuden kautta, mutta vastuullisuus on paljon laajempi käsite ja asioita voidaan huomioida paremmin. Millaisia hyötyjä rakennuttaja voi saada vastuullisuuden paremmasta huomioimisesta rakennushankkeissa? Katso Liisan puheenvuoro täältä.

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin tallenteet

22.11.2022

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin tallenteet

Järjestämämme Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin asiantuntijapuhujien puheenvuorojen tallenteet ovat nyt nähtävillä Youtube -kanavallamme.

Anssi Joutsiniemi Aalto-yliopistosta toi tutkijan näkökulman vastuullisuuteen. Mikä on kaupunkirakentamisen hahmo ja mikä on tiivistämisen vaikutus? Millainen vaikutus on kaupunkisuunnittelulla sosiaaliseen vastuullisuuteen ja vakauteen? Kuinka näistä herkistä aiheista voidaan keskustella faktapohjalta ilman maalittamista. Katso Anssin puheenvuoron tallenne täältä. 

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin tallenteet

21.11.2022

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin tallenteet

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarimme 27.10.2022 toisena asiantuntijapuhujana oli Katja Maununaho Tampereen yliopistosta. 

Miten kokonaisvaltaisella tavalla ymmärretään kaupunkiympäristöä asukkaan kokemuksen pohjalta?  Katja Maununaho Tampereen Yliopiston ASUTUT -kestavän asuntoarkkitehtuurin tutkimusryhmästä perehdytti meitä asunto- ja naapurustotason analyyseihin, sekä asuntosuunnittelun laatutekijöihin. Katso Katjan puheenvuoro tästä.

Seminaarin asiantuntijapuhujien puheenvuorojen tallenteet ovat nähtävillä Youtube -kanavallamme.

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin tallenteet

14.11.2022

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin tallenteet

Järjestämämme Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin asiantuntijapuhujien puheenvuorojen tallenteet ovat nähtävillä Youtube -kanavallamme.

Alta pääset katsomaan Sanna Lehtisen mielenkiintoisen esityksen mm. urbaaniin elämismaailmaan vaikuttavista laatutekijöistä ja esteettiseen kestävyyteen liittyvistä arvoista.

"Esteettiset arvot tekevät muita arvoja näkyväksi, eivätkä ne ole staattisia"   -Sanna Lehtinen

Katso Sannan puheenvuoro tästä.

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin tallenteet

7.11.2022

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin tallenteet

Järjestimme Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin 27.10.2022. Petri Tavilampi avasi tilaisuuden ja kertoi taustat seminaarin järjestämiselle. 

Kanavaltamme löytyy nyt myös seminaarin asiantuntijoiden puheenvuorot, käy katsomassa video täältä.

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin tallenteet

28.10.2022

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö 27.10.

Iso kiitos yhteistyökumppaneillemme osallistumisestanne Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaariin. Esillä oli paljon uutta tietoa rakennusalan vastuullisuudesta ja ajatuksia eri näkökulmista.

Erityisen suuri kiitos asiantuntijapuhujille:
Estetiikan dosentti Sanna Lehtinen Aalto University aiheenaan estetiikka ja vastuullisuus, arkkitehti Katja Maununaho Tampere University aiheenaan kestävä asuntoarkkitehtuuri, kaupunkikehityksen professori Anssi Joutsiniemi Aalto University aiheenaan vastuullisuus kaupunkitutkimuksen näkökulmasta sekä vastuullisuus- ja laatujohtaja Liisa Jäätvuori A-Insinöörit aiheenaan vastuullinen rakennuttaminen.

Tästä on hienoa jatkaa! 

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö 27.10.

26.10.2022

Naistenlahden voimalaitoksen uusi julkisivu

Naistenlahden voimalaitoksen uusi julkisivu on valmis ja elävä taideteos on avattu valoviikkoja varten. Uuden julkisivun valaistava pinta on 2000 m2, joten se on todella vaikuttava. Suunnittelimme julkisivun uuteen kattilarakennukseen niin, että valaistus on integroitu julkisivun sisään. Käy katsomassa!

Yhteistyössä VALOA designTampereen Vera OyAlupro Oy

Naistenlahden voimalaitoksen uusi julkisivu

3.10.2022

BST-Arkkitehdit Oy ja Ari Sipinen komeaan voittoon!

Arkkitehtuurin Finlandia 2022 palkinnon saa Jyväskylän Yliopiston kirjasto Lähde!

Elokuvantekijä Klaus Härö perustelee valintaa seuraavasti:

"Voittajaksi valitsemassani työssä korostuvat kunnioitus ja kohtaamisen merkitys. Pieteetillä ja perusteellisuudella on paneuduttu siihen, mitä ja miten kohde on kerran palvellut ja voisi palvella vastedeskin. Vanhaa ei ole räjäytetty ja romutettu, muttei myöskään romantisoitu kritiikittömästi vain siksi että se sattuu olemaan oman maun mukaista. " Lue lisää perusteluja täältä.

Peruskorjauksessa rakennuksen tiloja muutettiin vastaamaan yliopiston tulevia tarpeita, alkuperäinen tilallinen idea ja värimaailma säilyttäen. Aiemmat kirjavarastokerrokset otettiin uuteen käyttöön ja liitettiin ylempiin kerroksiin avaamalla uusia aukkoja kerrosten väliin. Lopputuloksena on valoisa ja käyttäjien yhteisöllisyyttä tukeva oppimisympäristö. Arkkitehti Arto Sipisen vuonna 1974 suunnitteleman Jyväskylän yliopiston kirjaston peruskorjauksen pääsuunnittelijana toimi Arto Sipisen poika, arkkitehti Ari Sipinen.

Arkkitehtisuunnittelun tilasuunnittelun osuudesta ja sisustussuunnittelun kokonaisuudesta hankkeessa BST:ltä vastasi arkkitehti Merja Kiviranta sekä sisustussuunnittelijoina hankkeessa toimivat sisustusarkkitehti Marika Ågren ja taiteen maisteri Hanna Viitanen. Palkinnon myöntää yhdeksättä kertaa Suomen Arkkitehtiliitto ry. SAFA. Valokuva Joonas Lampinen /Arkkitehtuurin Finlandia / Jyväskylän yliopisto

BST-Arkkitehdit Oy ja Ari Sipinen komeaan voittoon!

1.10.2022

BST:n Ekskursio Berliinissä

Pääsimme muutaman vuoden tauon jälkeen ulkomaan ekskursiolle. Kohteeksi meillä valikoitui tällä kertaa Berliini. 

Reissun ensimmäisenä päivänä vierailimme City Models of Berlin -keskuksessa, jossa oli Berliinin kaupunki pienoismallissa. Tämän vierailun avulla ymmärsimme kokonaiskuvan kaupungista ja oli hienoa päästä tutkimaan kaupungin erilaisia aluekokonaisuuksia sekä yksittäisiä arkkitehtonisesti merkittäviä kohteita. Tutkimme monimuotoista Berliinin arkkitehtuuria sekä julkisia hyödyntäen että linja-autolla sujuvasti kulkien. Matkamme oli oikein onnistunut! Käy katsomassa lisää matkan tunnelmia ja kuvia meidän Instagramin puolelta, tästä linkistä.

Berliini on täynnä hyviä esimerkkejä erilaisista arkkitehtuurityyleistä ja niiden ajallisesta kestävyydestä! Nyt paluu takaisin arkeen uusien ideoiden kera :) 

BST:n Ekskursio Berliinissä

21.9.2022

Ronjan kuulumiset BST:ltä

Hei!

Olen Ronja Laatu, maisterivaiheen arkkitehtiopiskelija ja tekniikan kandidaatti Tampereen yliopistosta. Olen kiinnostunut arkkitehdin työn mahdollistamista monipuolisista työ- ja suunnittelutehtävistä. Töissä ja opinnoissani haluan oppia ymmärtämään rakentamisen suunnitteluprosessin kokonaisvaltaisesti huomioiden suunnitteluratkaisujen edellytykset, mahdollisuudet ja erityispiirteet. Hain töihin BST-Arkkitehdeille hankittuani ensin muutaman vuoden työkokemuksen Turusta.

BST-Arkkitehdit on tullut minulle tutuksi jo ensimmäisenä opiskeluvuotenani arkkitehtikiltamme järjestämän tutustumisen kautta. Työyhteisö ja työtehtävien monipuolisuus innostivat hakemaan mukaan. BST-Arkkitehdeilla työskennellessä pääsenkin seuraamaan ja oppimaan toimiston laaja-alaisista ja monipuolisista projekteista taitavien arkkitehtien ohjauksessa. Samalla pääsen kehittämään tietomalliosaamistani, jossa minua ohjaavat toimistomme huippuosaajat.

Aloittaessani työskentelyn BST-Arkkitehdeilla kesän alussa 2022 minut otettiin lämpimästi vastaan ja perehdytettiin työhöni ja toimiston tapoihin huolellisella perehdytysohjelmalla. Aloittaessani uuden työn opiskelijana koin suurena tukena myös toimiston  mentorointikäytännön, jossa aloittajalle on nimettynä työryhmästä oma henkilökohtainen mentori.

BST-Arkkitehdeilla on mahdollista työskennellä joustavasti ja opiskeluun suhtaudutaan kannustavasti. Teen tällä hetkellä töitä osa-aikaisesti, jotta saan arvokkaan työkokemuksen ohessa vietyä maisterivaiheen opintojani kunnialla loppuun.

Innolla mukana BST'n matkassa! 

Ronjan kuulumiset BST:ltä

21.9.2022

Jennan kesä BST:llä

Moikka!

Olen Jenna Henriksson, tänä keväänä valmistunut rakennusarkkitehti Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Aloitin BST:llä keväällä 2022, kun kirjoitin opinnäytetyötäni valmiiksi. Ehdin työskentelemään täysipäiväisenä rakennusarkkitehtina kesän ajan, kunnes uudet tuulet kutsuivat Oulun yliopistoon arkkitehdin maisteriohjelmaan. Tällä hetkellä opintoni ja työni on sovitettu joustavasti yhteen ja elämäni kulkee Tampereen ja Oulun väliä junan penkkiä tasaisesti kuluttaen. 

Valmistumisen lähestyessä pohdin paljon, mikä osa-alue suunnittelutyössä kiinnostaisi eniten. Totesin, että se on vielä selvitettävänä ja haluan päästä näkemään niin paljon kuin mahdollista. Innostuinkin hakemaan BST:lle monipuolisen projektitarjonnan saattelemana.

Aloitettuani työt astuin lämpimään ja kannustavaan työyhteisöön, joka toivotti minut tervetulleeksi. Sain kattavan perehdytyksen toimiston käytänteisiin ja tuleviin työtehtäviini sekä tukea ja ohjausta itselleni hieman vieraaseen suunnitteluohjelmaan, Revittiin.

Työskentely BST:llä on ollut juuri valmistuneen näkökulmasta hyvin palkitsevaa. Monipuoliset ja vaihtelevat työtehtävät ovat auttaneet hahmottamaan suunnitteluprosessin kulkua sekä antaneet paljon oppia tulevaan. Itselleni on ollut ilo huomata, kuinka opinnoista on ollut konkreettista hyötyä ja näitä oppeja on päässyt hyödyntämään heti työelämässä. Samalla jatko-opintoihin lähteminen oli helppoa, sillä työyhteisössä opintoihin suhtaudutaan joustavasti ja rohkaisevasti.

Haluankin kannustaa kaikkia luottamaan omiin kykyihinsä, vaikka opittavaa olisikin vielä paljon. Opinnoista saa hyvät valmiudet työelämään ja ne täydentävät toinen toisiaan. Loppu seuraa vauhdin mukana. Voinkin suositella BST:tä lämpimästi sekä opiskelijoille että jo valmistuneille! 😊

Mukavaa kynttilänhumuista syksyä kaikille ja muistetaan töiden ja opintojen ohella myös välillä vaihtaa vapaalle!

Jennan kesä BST:llä

19.9.2022

Arkkitehtuurin Finlandia 2022

Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähde on ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia 2022 -palkinnon saajaksi. Olimme mukana kirjaston peruskorjaushankkeessa tila- ja sisustussuunnittelijoina. Kiitos hyvästä yhteistyöstä pääsuunnittelija Ari Sipiselle. Hankkeessa meiltä mukana olivat arkkitehti Merja Kiviranta sekä sisustusarkkitehdit Marika Ågren ja Hanna Viitanen.

Suomen Arkkitehtiliitto ry. SAFA  on julkaissut hankkeesta hienon videon, jonka pääset katsomaan tästä linkistä. Videolta pääset kuulemaan hankkeesta lisää Ari Sipisen kertomana. 

Virittelemme jo kisastudiota toimistolle, sillä 3.10. ratkeaa mikä kolmesta finalistista saa palkinnon!  Tästä linkistä  pääset lukemaan lisää Arkkitehtuurin Finlandia 2022 -kilpailusta. Valokuva Joonas Lampinen /Arkkitehtuurin Finlandia / Jyväskylän yliopisto

Arkkitehtuurin Finlandia 2022

29.8.2022

Jyväskylän yliopiston kirjaston peruskorjaus -hankkeemme ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon 2022 saajaksi

Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoehdokkaat 2022 on valittu. Kolmen ehdokkaan mukana on Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähde, johon teimme tila- ja sisustussuunnittelun. Kiitos hyvästä yhteistyöstä pääsuunnittelija Ari Sipiselle. BST-Arkkitehdeiltä hankkeessa mukana olivat Merja Kiviranta, Marika Ågren ja Hanna Viitanen.

Peruskorjauksessa rakennuksen tilat muutettiin vastaamaan yliopiston tulevia tarpeita, samalla kun kirjaston alkuperäinen tilallinen idea, värimaailma ja sisääntuloaulan tunnelma säilytettiin.
Näkyvimpiä muutoksia ovat alempien kirjavarastokerrosten uusi käyttö ja niiden liittäminen tilallisesti ylempiin kerroksiin avaamalla uusia aukkoja kerrosten väliin. Kirjaston uusi sisäänkäyntiporras kutsuu nyt kävijät suoraan rakennuksen sisääntulohallia kohti. Pilarirungon sallimissa puitteissa on avattu julkisivuun uusia suuria ikkunoita kampusalueen suuntaan. Alkuperäisiä kalusteita on kunnostettu ja niiden päällysteenä on alkuperäisen mallin mukaan kudottu tunnusomainen, Jyväskylän kesä -niminen sisustuskangas. Toteutusta leimaa alkuperäisiä arkkitehtuuri- ja sisustusratkaisuja kunnioittava lähestymistapa. Lopputuloksena on valoisa, helposti lähestyttävä ja käyttäjien yhteisöllisyyttä tukeva, uudistunut oppimisympäristö. Kirjastorakennuksen arvoista kertoo se, että se sisältyy sekä Seminaarinmäen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön että Docomomo-järjestön Suomen modernin arkkitehtuurin merkkiteosten luetteloon. 

Lue lisää tästä linkistä. Valokuva Riikka Mäkipeltola /Arkkitehtuurin Finlandia / Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston kirjaston peruskorjaus -hankkeemme ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon 2022 saajaksi

24.8.2022

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaari 27.10.

Seminaarimme neljäntenä asiantuntijapuhujana on Liisa Jäätvuori. Liisa on rakennusalan vastuullisuuden monipuolinen kehittäjä, joka toimii erityisesti vähähiilisen ja kestävän rakennuttamisen asiantuntijana, kouluttajana ja luennoitsijana. Hän on A-Insinöörit vastuullisuus- ja laatujohtaja sekä Finnish Green Building Councilin hallituksen jäsen. Liisa Jäätvuori panostaa vähähiilisen rakennetun ympäristön mahdollistamiseen alan yhteisissä kehityshankkeissa, uudis-, korjaus- ja aluerakentamisen asiakashankkeissa, sekä kehittämällä A-Insinöörien toimintatapoja. Hän on väitellyt tekniikan tohtoriksi rakennushankkeiden yhteistoiminnallisesta riskienhallinnasta. Työkokemukseen kuuluu myös suunnittelutyötä, projektinjohtorakennuttamista ja tutkijan työtä.

Tarkistahan sähköpostisi ja ilmoittaudu mukaan. Mikäli kutsu ei ole tavoittanut sinua, olethan yhteydessä Sanniin sähköpostilla . Nähdään lokakuussa seminaarissa!

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaari 27.10.

22.8.2022

Vastuullisuus ja Rakennettu ympäristö 27.10.

Anssi Joutsiniemi on seminaarimme kolmas asiantuntijapuhuja. Anssi toimii Aalto University Aalto-yliopistossa Kaupunkikehityksen ja -mallintamisen professorina ja Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston yhteisen Urban Studies & Planning -maisteriohjelman johtajana. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät yhdyskuntasuunnittelun tietotekniikkaan, paikkatiedon hyödynnettävyyteen sekä hajautettuihin mallintamismenetelmiin. Ennen Aalto-yliopistoon siirtymistä Joutsiniemi toimi 15 vuotta tutkijana ja tutkimusjohtajana Tampereen teknillisessä yliopistossa. Vuosina 2010–2016 Joutsiniemi toimi Yhdyskuntasuunnittelu-lehden päätoimittajana. 

Järjestämme Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin yhteistyökumppaneillemme ja alan toimijoille torstaina 27.10. Finnkino Oy Plevnassa. Seminaari on kutsuvierastilaisuus, johon on rajoitetusti paikkoja. Olemme lähettäneet tapahtumaan kutsuja, mikäli kutsu ei tavoittanut sinua ja olet kiinnostunut tapahtumasta, olethan yhteydessä Sanniin sähköpostilla .

Vastuullisuus ja Rakennettu ympäristö 27.10.

15.8.2022

Vastuullisuus ja Rakennettu ympäristö -seminaari 27.10.

Seminaarimme toisena asiantuntijapuhujana on tutkiva ja suunnitteleva arkkitehti Katja Maununaho. Hänen tutkimusintressinsä keskittyvät asuinympäristön kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen, asioihin jotka vaikuttavat kaupunkilaisten jokapäiväiseen elämään, heidän hyvinvointiinsa ja ympäristön yhdenvertaiseen saavutettavuuteen ja käytettävyyteen, kuten tilalliset, sosiaaliset ja aisteihin liittyvät näkökohdat. Katja työskentelee projektipäällikkönä Tampereen yliopiston ASUTUT Kestävän asuntoarkkitehtuurin tutkimusryhmässä (https://www.sustainablehousingdesign.com) ja arkkitehtina Arkkitehtitoimisto Huvila Oy:ssä.

Katja käsittelee puheenvuorossaan vastuullisuuden teemaa kestävän asuntosuunnittelun näkökulmasta.
 
Seminaari on kutsuvierastilaisuus, johon on rajoitetusti paikkoja. Olemme lähettäneet tapahtumaan kutsuja, mikäli kutsu ei tavoittanut sinua ja olet kiinnostunut tapahtumasta, olethan yhteydessä Sanniin sähköpostilla .

Vastuullisuus ja Rakennettu ympäristö -seminaari 27.10.

5.8.2022

Vastuullisuus ja Rakennettu ympäristö -seminaari 27.10.

Aika esitellä Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin ensimmäinen asiantuntijapuhuja!
 
Seminaarin aloittaa estetiikan dosentti, FT Sanna Lehtinen, joka työskentelee tutkijana Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (Aalto ARTS) Monialaiset taideopinnot -yksikössä (TAITE). Hän toimi 2018–20 tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutissa (HELSUS) ja on tehnyt tutkimusyhteistyötä mm. Arkkitehdit Davidsson Tarkelan, NEMO arkkitehtien sekä Vapaa-kollektiivin kanssa. Hän keskittyy tutkimuksessaan etenkin kaupunkiympäristöjen estetiikkaan sekä kestävyysnäkökulmiin ympäristö- ja arkkitehtuurin filosofiassa.  

Järjestämme Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin yhteistyökumppaneillemme ja alan toimijoille torstaina 27.10. Finnkino Oy Plevnassa. Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös striimin kautta. Seminaari on kutsuvierastilaisuus, johon on rajoitetusti paikkoja. Olemme lähettäneet tapahtumaan kutsuja, mikäli kutsu ei tavoittanut sinua ja olet kiinnostunut tapahtumasta, olethan yhteydessä Sanniin sähköpostilla .

Vastuullisuus ja Rakennettu ympäristö -seminaari 27.10.

1.8.2022

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö 27.10.

Millä käytännön toimilla vastuullisuus on huomioitavissa rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa? Millaisia hyötyjä eri tahot voivat saada vastuullisuudesta ja miten sitä tulkitaan laajemmassa kaupunki- ja rakennussuunnittelun kontekstissa.

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin asiantuntijapuheenvuoroissa ja paneelikeskustelussa keskustellaan siitä, millaisilla käytännön toimilla eri rakennusalan tahot voivat toimia vastuullisemmin sekä millaisia konkreettisia hyötyjä näillä toimilla voidaan saada aikaan.

Järjestämme Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaarin yhteistyökumppaneillemme ja alan toimijoille torstaina 27.10. Finnkino Oy Plevnassa. Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös striimin kautta.
 
Aiheesta tuoretta tutkimustietoa esittävät huippuasiantuntijat: Estetiikan dosentti Sanna Lehtinen Aalto University,
Kestävän asuntosuunnittelun tutkimusryhmässä tutkijana ja arkkitehtina toimiva  Essi Nisonen. Tampere University, Kaupunkikehityksen professori Anssi Joutsiniemi Aalto University sekä
vastuullisuus- ja laatujohtaja Liisa Jäätvuori A-Insinöörit. Tilaisuuden päätteeksi on paneelikeskustelu keskeisimmistä kysymyksistä.

Seminaari on kutsuvierastilaisuus, johon on rajoitetusti paikkoja. Olemme lähettäneet tapahtumaan kutsuja, mikäli kutsu ei tavoittanut sinua ja olet kiinnostunut tapahtumasta, olethan yhteydessä Sanniin sähköpostilla .

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö 27.10.

1.7.2022

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaari

Katseet syksyyn

Järjestämme syksyllä yhteistyökumppaneillemme ja alan toimijoille vastuullisuusseminaarin ja lähetimme tänään ensimmäiset kutsut.

Tarkistahan sähköpostisi ja ilmoittaudu mukaan, nähdään syksyllä seminaarissa!

Vastuullisuus ja rakennettu ympäristö -seminaari

30.6.2022

Hyvää kesää

BST Arkkitehdit toivottaa kaikille oikein rentouttavaa ja aurinkoista kesää!

Ps elokuussa tavataan taas Kirsikankukka 

Hyvää kesää

29.6.2022

Uudistunut Tullintori on valoisa ja avara

Tullintorin kiinteistössä tehtiin perusteellinen remontti sekä sisätiloissa että julkisivujen osalta. Suunnittelimme peruskorjauksen 3-5 kerroksiin vuosina 2012-2014,  myöhemmin suunnittelumme jatkui ja kerrokset 0-2 saivat uuden ilmeen. Tiloista tuli tyylikkäät, avarat ja valoisat. Suunnittelussa pyrimme säilyttämään rakennuksen historiallinen arvon, jota tuimme mm. valaisinsuunnittelulla sekä jättämällä rouheita pintoja näkyviin sisätiloissa. Myös sisäänkäynnit säilyivät ilmeeltään entisenlaisena lukuun ottamatta esteettömäksi suunniteltua Hammareninkadun puoleista sisäänkäyntiä.

Pääsuunnittelijana hankkeessa toimi Sergej von Bagh, projektiarkkitehtina Jon Thureson ja sisustussuunnittelusta vastasi Marika Ågren. 

Lue lisää projektiuutiset 3/2022 julkaisusta ja käy ennen kaikkea vierailemassa! 

Tullintorin hanke

Uudistunut Tullintori on valoisa ja avara

23.6.2022

Hyvä aluesuunnittelu luo viihtyisää kaupunkia

Kauppalehden liitteessä Kuntien kiertotalous ja kehitys 6/2022 on artikkelimme; Hyvä aluesuunnittelu luo viihtyisää kaupunkia. Lue lisää Kuntien kiertotalous ja kehitys 6/2022 by Mediaplanet Finland - Issuu sivulta 12. 

Hyvä aluesuunnittelu luo viihtyisää kaupunkia

16.6.2022

BST:n tyky-päivä

Vietimme rentouttavaa tyky-päivää koko toimiston kesken Teiskossa sijaitsevassa Kelo & Kallio laavumaassa. Laavumaassa jokaiselle löytyi mukavaa ohjelmaa; oli mahtavaa tehdä vaijeriliukuja 15 metrin korkeudessa, testata keskittymistä tarkkuuslajeissa ja maalata luonnon äärellä upeita taideteoksia. Hurjapäisimmät kokeilivat vielä päivän päätteeksi trapetsihyppyjä. Päivä luonnossa teki kyllä tehtävänsä ja oli mukava rentoutua porukalla! #huippuporukka

BST:n tyky-päivä

3.6.2022

Onnea valmistuneille!

Juhlistimme tänään toimistomme valmistuvia kollegoitamme kakkukahveilla ja kuohuvalla. Toimistolla esiteltiin tehtyjä diplomitöitä ja kuulimme mm. tiilirakenteiden algoritmiavusteisesta suunnittelusta sekä siitä voidaanko 1970-luvulla rakennettujen koulurakennusten tiloja muokata niin, että tilat kykenisivät vastaamaan tiloille asetettuihin uusiin vaatimuksiin. Pitkä opintaival on saatu päätökseensä, paljon onnea arkkitehdeiksi valmistuneille! 

BST toivottaa onnea myös muille valmistuneille

Onnea valmistuneille!

7.3.2022

BST tukee Ukrainan hädänalaisia sekä tuomitsee Venäjän sotatoimet. Lahjoitimme 4000€ Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Suomen Punainen risti tekee avustustyötä Ukrainassa ja lähialueilla, voit lukea katastrofirahastosta lisää ja osoittaa tukesi täältä: https://www.punainenristi.fi/punainen-risti-auttaa-ukrainassa/

8.2.2022

TET-harjoittelu BST:llä

Julianna tutustui TET-harjoittelun aikana arkkitehtien työhön, arkkitehtuuriin ja käytössämme olevaan suunnitteluohjelmaan. TET-viikon päätteeksi Julianna vieraili suunnittelemassaan talossa virtuaalilaseilla.
 
Juliannan ajatuksia TET-jaksosta:
"TET-harjoitteluni BST-Arkkitehdeilla on ollut mieleenpainuva kokemus. Viikon aikana sain suunnitella Revit-ohjelmalla oman talon, jonne pääsin vierailemaan VR-laseilla. Erityisen mielenkiintoista oli kuulla arkkitehdin työstä ja päästä tutustumaan arkkitehtien työtehtäviin. Kun ensimmäisen kerran asuin toimiston ovesta sisään, toimiston hyvä työilmapiiri yllätti minut. Vaikka TET-harjoitteluni kesti vain viikon, tuntui heti, että olin osa työporukkaa. Kiitos BST silmiä avaavasta kurkistuksesta arkkitehdin työhön! "
 
Kiitokset myös Juliannalle rohkeudesta ja aidosta kiinnostuksesta arkkitehtien työhön ja toimistoomme! Ihanaa kevään jatkoa ja tsemppiä opintoihin!
TET-harjoittelu BST:llä

1.2.2022

Jyväskylän yliopiston kirjasto, alkuperäistä ilmettä kunnioittava sisustus

BST oli mukana 1974 valmistuneessa Jyväskylän Yliopiston kirjastorakennuksen peruskorjauksessa. Toimimme hankkeessa tila- ja sisustussuunnittelusta vastaavana arkkitehtina. Tilasuunnittelussa otimme lähtökohdaksi kirjastorakennuksen avaamisen ihmisten toiminnalle kirjavarastoinnin sijaan ja suunnittelimme monikäyttöisiä ja viihtyisiä tiloja tiiviissä käyttäjäyhteistyössä. Sisustussuunnittelussa kunnioitimme rakennuksen hienoa alkuperäistä ilmettä mm. noudattaen sen värimaailmaa, käyttämällä kunnostettuja alkuperäisiä arvokalusteita ja valitsemalla uusiin kalusteihin saman muotokielen.

Projektin arkkitehtia Merja Kivirantaa ja sisustusarkkitehtina toiminutta Marika Ågrenia haastateltiin Projektiuutisten artikkelia varten. Lue lisää aiheesta Projektiuutisten verkkolehdestä sivuilta 34-41. Katso myös Suomen Yliopistokiinteistöjen toteuttama video hankkeesta täältä.

Jyväskylän yliopiston kirjasto, alkuperäistä ilmettä kunnioittava sisustus

9.12.2021

Oikein mukavaa loppuvuotta ja Joulun aikaa!

Haluamme kiittää yhteistyökumppaneitamme sekä asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille hyvää joulua sekä onnellista tulevaa vuotta 2022!

Oikein mukavaa loppuvuotta ja Joulun aikaa!

20.10.2021

TET-harjoittelu BST:llä

Saimme lokakuussa toimistollemme kahdeksi viikoksi uuden työkaverin, ysiluokkalaisen Noelin. TET-harjoittelun aikana Noel tutustui arkkitehtuurin maailmaan seuraamalla arkkitehtien työtä sekä suunnittelemalla oman unelmiensa talon. Harjoittelujakson päätteeksi Noel pääsi vierailemaan suunnittelemassaan talossa virtuaalilaseilla.
 
Noelin ajatuksia TET-jaksosta:
 
"TET- työharjoitteluni BST Arkkitehdeilla on ollut mahtava kokemus. Odotukset olivat todella korkealla, kun ensimmäistä kerta astuin toimiston ovesta sisään, ja BST:n arkkitehdit ylittivät ne heittämällä. Sain kahden viikon TET- jaksosta vain lisää puhtia tulevaisuuden suunnitelmiini tulla arkkitehdiksi. Pääsin tutustumaan monen eri arkkitehdin työtehtäviin, mikä avasi silmiä sen suhteen, että minkälaista arkkitehdin työ oikeasti on. Kiitos mahtavista viikoista BST!"
 
Kiitokset myös Noelille reippaasta asenteesta ja aidosta kiinnostuksesta arkkitehtien työhön ja toimistoomme! Toivomme hyvää syksyn jatkoa ja innostusta opintoihin!
TET-harjoittelu BST:llä

11.10.2021

BST:n tyky-päivä

Pääsimme viimein viettämään toimiston yhteistä tyky-päivää 30.9. Päivä alkoi rauhallisella aamupalahetkellä toimistollamme, jonka jälkeen matkustimme ratikalla Kauppiin odotetulle kohdevierailulle. Kohdevierailun jälkeen söimme pitkän kaavan mukaan lounaan Ravintola Henriksissä, jossa tilat olivat varattuna meille. Päivän kruunasi vielä Paint&Party, jossa saimme kaikki toimia taiteilijoina ja maalata taulun. Nämä taulut muistuttavatkin meitä täällä toimistolla mukavasta yhteisestä päivästä. 

BST:n tyky-päivä

9.10.2021

FinnArc ja Space Design julkaisut

Toimistomme on mukana: FinnArc - Finnish Architecture sekä Space Design - Finnish Interior Architecture -julkaisuissa.

FinnArc kirja esittelee suomalaista arkkitehtuuria ja sen tarkoituksena on herättää enemmän kansainvälistä kiinnostusta suomalaiseen arkkitehtuuriin.

Toimistomme löytyy sivuilta: 132-137, jossa esillä ovat Lempäälä-Talo, rautatien läheisyydessä sijaitseva Luminary sekä Lentävänniemessä sijaitseva As Oy Rimini

Lue lisää täältä

 

Space Design kirja esittelee monipuolisesti suomalaista sisustusarkkitehtuuria. Valitsimme kirjaan Lempäälä-Talon hankkeen, joka löytyy sivuilta: 38-41

FinnArc ja Space Design julkaisut

7.10.2021

Emmin kesä BST:llä

Moi!

Olen Emmi, neljännen vuoden arkkitehtiopiskelija Tampereelta.

Aloitin työskentelyn BST:llä kesätyöntekijänä keväällä 2021. Kyseessä oli minulle ensimmäinen oman alan kesätyö, joten töiden aloittaminen oli luonnollisesti uutta ja jännittävää. Minulle tärkeää ensimmäisessä kesätyössä oli päästä toimistoon, jossa panostetaan työntekijöiden perehdyttämiseen ja otetaan uudet tekijät osaksi porukkaa. Koenkin, että minut otettiin BST:llä lämpimästi vastaan, ja siirtymä koulunpenkiltä työelämään oli pehmeä.

Kesä BST:llä on ollut ennen kaikkea opettavainen. Toimiston kannustava ilmapiiri on tehnyt työnteosta mielekästä, ja antanut rohkeutta hyödyntää omaa osaamista. BST:n parhaita puolia ovatkin työkaverit, joihin kuuluu sekä kokeneita arkkitehtejä että muita opiskelijoita. Monipuolinen työporukka ja yhdessä työskentely tekee toimistolle tulemisesta aina mukavaa, ja toimistolla käyminen onkin tuonut myös hyvää vastapainoa toistaiseksi etänä tapahtuvaan opiskeluun. 
😊

Kesätöiden päätyttyä olen jatkanut työskentelyä osa-aikaisesti opiskeluideni ohella. Työn ja koulun sovittamisesta keskusteltiin yhdessä niin, että myös opintojen suorittaminen ja arki on mahdollisimman sujuvaa. Koen, että työskentely on auttanut syventämään myös koulussa opittuja asioita ja tuonut itseluottamusta omaan tekemiseen. On myös ollut hauska huomata, kuinka opinnoissa saatua tietoa pääsee hyödyntämään käytännössä, ja millä tavoin koulumaailma ja työt eroavat toisistaan.

Itselleni erityisen positiivista on ollut se, että BST:llä opintoihini suhtaudutaan kannustavasti, ja myös opiskelijaelämälle jää aikaa työssä käymisestä huolimatta. Suosittelenkin BST:tä lämpimästi opiskelijoille ja kannustan tarttumaan uusiin haasteisiin!

Emmin kesä BST:llä

7.10.2021

Samun kesä BST:llä

Moikka!

Olen Samu Rantanen, 4. vuoden arkkitehtiopiskelija ja tekniikan kandidaatti Tampereen yliopistosta. Hain töihin BST-Arkkitehdeille kesäksi 2021 suoritettuani kandidaatintutkintoni ja pääsinkin työhaastattelun kautta osaksi taitavaa työporukkaa.

Ensikosketukseni toimistoon tapahtui ensimmäisenä opiskeluvuotenani, kun suoritin kandivaiheeseen kuuluvaa työmaaseurantaa. Pääsimme seuraamaan BST:n kohteen, Ranta-Tampellaan nousevan Aalto-korttelin eri rakennusvaiheita kolmen kerrostalon osalta noin kolmen kuukauden ajan kerran viikossa. Seuranta oli opettavainen kokemus ja herätti suurta mielenkiintoa toimistoa ja osaltaan myös rakennussuunnittelua kohtaan.

Kesä toimistolla vierähti nopeasti opettavaisten työtehtävien ja erittäin vastaanottavaisen työporukan siivittämänä. Vaikka suuremmalta osin käytäntöön ja konkreettisiin suunnitteluratkaisuihin painottuva työelämä on osittain erilaista kuin vapaampaan ideointiin ja konsepteihin pohjautuvat koulutyöt, ne tukevat yhdessä toisiaan ja koulun harjoitustöissä kehitettävä ongelmanratkaisukyky ja luovuus ovat pelkästään eduksi työmaailman pähkinöitä ratkaistaessa. Pääsin kesän aikana mukaan moneen erilaiseen projektiin ja työtehtävien monipuolisuus opetti paljon uutta. Suurimpia anteja on myös toimiston sisäinen työkaveriverkko ja toimistoelämän ulkopuolellekin laajentuneet ystävyydet.

Tuleva syksy jatkuu BST:llä opintojen ohessa työskennellen. Kun sovittaa yhteen työn ja kouluprojektien (pelkät koulutyötkin tuppaavat joskus kuormittamaan melkoisesti) aikatauluja, lepo- ja rentoutumisaikojen merkitys korostuu! Tärkeä taito onkin osata napsauttaa aivot välillä off-asentoon, ottaa hyvä asento sohvalta ja katsella esimerkiksi remppa vai muutto Suomea (tämä oli vitsi, välillä voi katsoa sarjoja myös alan ulkopuolelta).

Toivotan tsemppiä kaikille työ- ja opiskeluelämään, nähdään toimistolla ja koululla! 😊

Samun kesä BST:llä

15.9.2021

Pirkanmaan Kulttuuriympäristö-palkinto 2021

Pirkanmaan kulttuuriympäristöpalkinto jaetaan vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on tuloksekkaasti, esimerkillisesti ja pitkäjänteisesti toiminut pirkanmaalaisen kulttuuriympäristön hyväksi. Tänä vuonna palkinto myönnettiin Rientola-säätiölle, joka on ansioitunut Tampereen Niemenrannan kaupunginosassa sijaitsevan Niemen kartanon kulttuuriympäristön säilyttämisessä ja kunnostamisessa. Olemme saaneet olla mukana tässä mielenkiintoisessa hankkeessa jo usean vuoden ajan kunnostamassa Niemen tilan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaita rakennuksia. 

Palkinto myönnettiin Euroopan Kulttuuriympäristöpäivillä 11.9.2021 Tampereella. 

Kuva: Otto Pirhonen

Linkki uutiseen: https://www.aamulehti.fi/uutiset

Pirkanmaan Kulttuuriympäristö-palkinto 2021

7.9.2021

Pekka Timolan muistoa kunnioittaen

Arkkitehti kollegamme Pekka Timola menehtyi Turussa 18.8.2021.

Pekka oli monipuolinen ammattilainen, joka vaikutti kaikkeen, mutta ei korostanut itseään. Hänellä oli aina aikaa neuvoa nuorempiaan ja jakaa laajaa osaamistaan. Pekan neuvot ovatkin jääneet hyvin mieleen henkilöille, jotka ovat työskennelleet hänen kanssaan. Hän oli iloinen ja ratkaisukeskeinen ammattilainen. 

Hän toimi luottamustehtävissä mm. Pirkanmaan Rakentajat PIRA ry hallituksen, Tampereen seudun arkkitehdit ry:n johtokunnan ja Suomen arkkitehtiliiton hallituksen jäsenenä sekä koulutus- ja tutkimusvaliokunnan puheenjohtajana. Pekka Timola teki merkittävän uran erityisesti sairaala- ja hoivahankkeiden sekä oppilaitos- ja päiväkotirakennusten parissa. Pekka onnistui luomaan hyviä elämän kestäviä asiakas- ja ystävyyssuhteita. 

Nuoruus Turussa jätti kaipuun meren ääreen ja purjevene mahdollistikin kesien viettämisen Saaristomerellä yhdessä perheen kanssa. Pekka oli musikaalisesti lahjakas. Hän tarttui herkästi kitaraansa ja soitti mielellään
nuoruudesta tuttuja The Beatlesin kappaleita aina tilaisuuden tullen. Tällä teemalla järjestimme hänelle eläkejuhlat keväällä 2021. 

Toimiston väki 

Pekka Timolan muistoa kunnioittaen

9.2.2021

Arkkitehti, tule osaksi ammattitaitoista tiimiämme!

BST-Arkkitehdit Oy tekee laadukasta arkkitehtuuria Suomen laajuisesti. Teemme merkittäviä keskustahankkeita asumisen, julkisten palveluiden ja kaupan tarpeisiin. Viihtyisä toimistomme sijaitsee historiallisen Finlaysonin alueen ytimessä, missä keskustan palvelut ovat lähellä.

Etsimme tiimimme vahvistukseksi arkkitehtia. Odotamme sinulta innokasta otetta arkkitehtuuriin sekä halua oppia ja kehittyä. Toivomme sinun olevan myös vastuunottokykyinen ja yhteistyötaitoinen. Meillä saat tehdä monialaisesti hankkeita. Saat vastuullisia tehtäviä ja sinulla on mahdollisuus käyttää omaa luovuuttasi. Näiden myötä saat kasvaa ja kehittyä sinulle sopivalla tahdilla yhteistyössä mukavien työkavereiden kanssa. Pääset myös vaikuttamaan oman työkuvasi muodostumiseen.

Meille jatkuva kehittyminen on tärkeää ja tuemme kaikkia työntekijöitämme kehittämään osaamistaan monipuolisesti niin arkkitehtuurin, esiintymisen, vuorovaikutustaitojen, teknisen osaamisen kuin tietomallintamisenkin saralla.

Työyhteisössämme jokainen saa olla oma itsensä ja luoda omalla tavallaan toimiston ilmapiiriä. Tuo siis omat ideasi meidän rikkaaseen, innovatiiviseen ja kansainväliseen työympäristöön ottamalla yhteyttä:

Lisätietoja puhelimitse: Petri Tavilampi p. 040 547 5858
Arkkitehti, tule osaksi ammattitaitoista tiimiämme!

19.1.2021

Ensimmäinen puukerrostalo opiskelijoille valmistuu vauhdilla Tampereella

Tampereen opiskelija-asuntosäätiön ensimmäinen puukerrostalo kootaan valmiista elementeistä. Kun Kaupin kahdeksankerroksinen talo valmistuu toukokuussa, puurakenne näkyy muun muassa julkisivussa, asuntojen katoissa ja rappukäytävällä hissikuilun ympärillä.

Linkki Ylen uutiseen

Ensimmäinen puukerrostalo opiskelijoille valmistuu vauhdilla Tampereella

18.1.2021

Tampereen Tullintori uusiksi

Tullintori uudistuu tämän vuoden aikana tarjoten entistä laajempia palveluja raikkaassa ympäristössä. Remontti toteutetaan osin suojeltua rakennusta kunnioittaen, mutta se muuttaa Tullintoria huomattavasti visuaalisesti ja toiminnallisesti. Remontin laajuudesta huolimatta talon toimijoiden toiminta turvataan ja Tullintori pidetään auki koko remontin ajan.

Lisää aiheesta Trevianin sivuilta

Tampereen Tullintori uusiksi

22.12.2020

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

BST:n väki kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille hyvää joulua sekä onnellista tulevaa vuotta 2021!

Tänä vuonna olemme joulumuistamisen sijaan tukeneet Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n toimintaa.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

14.12.2020

Elegantti ja sympaattinen Lempäälä-talo

Tammikuussa 2021 varsinaisesti käyttöönsä vihittävä rakennus tuo asioinnin, työskentelyn ja vapaa-ajan vieton saman katon alle.

Lähes 20 000 neliömetrin Lempäälä-taloon sijoittuu kunnan pääkirjaston ja monitoimitilojen lisäksi runsaasti yrityksiä ja muun muassa perheravintola, kuntosali, fysioterapia, terveyskioski, autopesula, yrittäjille tarkoitettu Ideakeskus sekä kunnan uutta palvelukulttuuria ilmentävä palvelukäytävä. Myös Lempäälän seurakunnalle tulee toimitilaa taloon.

Lempäälä-talon pääsuunnittelijana toimi Sergej von Bagh. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Jari Lantiainen, joka oli mukana myös alueen kaavasuunnittelussa, ja projektiarkkitehtina toimi Pietari Poutanen. Sisustussuunnittelusta vastasivat sisustusarkkitehdit Marika Ågren sekä Hanna Viitanen.

Tarkemmin projektista voi lukea seuraavista linkeistä:

Aamulehti
Projektiuutiset
Yle uutiset

Elegantti ja sympaattinen Lempäälä-talo

18.11.2020

Uudentyyppinen korttelirakenne suosii joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä

Hervannan pohjoinen sisäänkäynti muuttuu lähivuosina kokonaan. Hervannan valtaväylän molemmin puolin alkaa nousta noin 1 200 asukkaan kerrostalokortteleiden alue vuonna 2022. Uudet talot tulevat Matrix-tornien viereen.

Hervanta on malliesimerkki joukkoliikenteen ympärille kasvavasta kaupunginosasta. Pohjoisakselin kortteleiden lisäksi uusia asuinkerrostaloja on jo kaavoitettu Kanjoninkadulle ja Keinupuistoon.

Keinupuiston kerrostaloihin on tulossa koteja yli 600 asukkaalle ja Kanjonikadulle koteja noin 300 hervantalaiselle.

PUOLIAVOIMET KORTTELIT

Uudet asuinkorttelit ovat puoliavoimia ja 4–7-kerroksisia. Niistä tulee Hervannan valtaväylän varteen polveileva, viistokattoisten kerrostalokortteleiden rivi.

Asuin-, liike- ja toimistotilaa on 54 350 kerrosneliömetriä. Asuintalojen pohjoispäätyyn tulee 8000 kerrosneliömetrin pysäköintitalo.

Uudet korttelit ovat monimuotoisia. Rakennusten julkisivut ovat Insinöörinkadun puolelle paikalla muurattua tiiltä. Muissa julkisivuissa voi muurauksen lisäksi käyttää rappausta.

– Halusimme rakentamiseen muotoja, vinoja kulmia ja hyviä materiaaleja. Hervannan rakennukset ovat pitkälti olleet neljän suorakulman rakennuksia.

Talojen pihoista tulee pääosin maavaraiset, jotta niille voi istuttaa myös isoja puita. Pihoille on tulossa myös nurmikkoa ja istutuksia.

Orivedenkadun eteläpuolen suunnittelualueella on luonnosteltu korkea tornitalo. Siitä tulisi 21–24-kerroksinen, Matrixeja korkeampi.

Korkea tornitalo on suunniteltu kokoamaan rakennusjoukkoa ja osoittamaan pohjoisakselin keskuksen paikan. Tornin pihapiiriin on suunnitteilla myös pohjoisakselin liikekeskus.

KESKUSTAN VEHREÄ JATKE

Asuinkortteleiden suunnittelu on Tavilammen mukaan vasta alussa. Suunnitelmiin vaikuttavat ympärillä olevat alueet ja toisaalta raitiotie.

Uudentyyppinen korttelirakenne tukeutuu voimakkaasti joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Rakennukset suojaavat pihapiirejä katumelulta.

Uudet kevyen liikenteen sillat lisäävät kaupungin tuntua, kun ne luovat vilkkaita risteyskohtia ja kohtaamispaikkoja. Väkeä tulee ratikoille ja ratikoista pois.

Vilkas liikenteen solmukohta edistää sitä, että alueelle tulee liiketiloja, eivätkä kaikki palvelut jää Hervannan nykyiseen ydinkeskustaan.

– Halusimme luoda entiselle keskustalle vehreän ja toiminnallisen jatkeen. Pohjoisakselista tulee leimallisesti kävelyn ja kevyen liikenteen alue.

Lue koko juttu Aamulehdestä (AL tilaajille)

Uudentyyppinen korttelirakenne suosii joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä

6.10.2020

Työelämään tutustuminen BST:llä

Tänä syksynä saimme TET-harjoittelijan Meeri Hanhisuoannon kahdeksi viikoksi joukkoomme. Harjoittelunsa aikana Meeri tutustui arkkitehdin työhön osallistumalla projektipalavereihin, suunnittelemalla oman talon sekä toteuttamalla excursiota varten kohdeoppaan. Meeri pääsi myös osallistumaan excursiolle ja tutustumaan paikan päällä toimistomme suunnittelemiin kohteisiin.
 
Kokemuksestaan Meeri kirjoittaa seuraavasti:
 
"Kaksi viikkoa TET-harjoittelussa BST-Arkkitehdeilla on kulunut nopeasti. Lähdin TET-harjoitteluun avoimin mielin, tavoitteena selvittää millaista arkkitehdin ammatti on käytännössä. Opin paljon kaikkea uutta ja pääsin näkemään sekä tekemään paljon mielenkiintoisia työtehtäviä. Kiitokset BST-Arkkitehdeille!"
 
Kiitokset myös Meerille oma-aloitteisesta suhtautumisesta harjoitteluun sekä luovuudesta ja visuaalisesta silmästä tehtävänannoissa. Toivomme hyvää syksyn jatkoa ja innostusta opintoihin!
Työelämään tutustuminen BST:llä

24.9.2020

Hyvä aluesuunnittelu luo viihtyisää kaupunkia

Kaupunkien keskustojen sekä aluekeskusten tiivistyminen on voimistuva trendi.

Kaupungistuminen näkyy myös aluesuunnittelussa. Uusia alueita ja täydennysrakentamista tehdään vanhojen aluekeskusten viereen ja pääväylien varrelle, paikkoihin, joissa infra on jo valmiina, kuten vanhoilla teollisuus- ja toimitila-alueilla.

– Tietenkään ei ole suositeltavaa, että kaikista teollisuusalueista rakennetaan asuinkortteleita. Tarvitaan myös työpaikkoja, painottaa BST-Arkkitehdit Oy:n osakas, arkkitehti SAFA Petri Tavilampi.

On myös huomioitava, että rakentaminen keskeisten liikenneväylien varrelle voi tuoda haasteita asuntojen, piha-alueiden ja puistojen suojaamiselle melulta.

– Kun lähdetään tekemään aluesuunnittelua, on tärkeää etsiä olemassa oleva paikan henki tai luoda alueelle uusi identiteetti. Kaupungilla on kehityksestä kokonaisnäkemys, mutta on hyvä, että kaupunkilaiset, maanomistajat ja muut alueella toimivat otetaan mukaan kehitystyöhön, Tavilampi jatkaa.

Hyvä aluesuunnittelu luo viihtyisää kaupunkia

29.6.2020

Hervannan pohjoisosa laajenee viidellä korttelilla

Hervannan keskusta on laajenemassa täydennysrakentamisen myötä. Hervannan pohjoisosaan nykyisten polttoaineen jakeluasemien ja pysäköintialueiden tilalle on tulossa viiden korttelin alue noin 1 200 asukkaalle.

Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi alueen asemakaavaehdotuksen tällä viikolla. Kaavaehdotus menee vielä kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Hervannan valtaväylän molemmin puolin sijaitseviin kortteleihin rakennetaan 10 kerrostaloa, jotka ovat 4–7-kerroksisia. Talojen julkisivumateriaaliksi tulee paikalla muurattu tiili tai rappaus.

Kokonaisratkaisun pohjana on toiminut vuonna 2017 ideakilpailun voittanut BST-Arkkitehtien laatima ehdotus "Keinutaan", jota on jatkotyöstetty kaavaprosessin aikana yhteistyössä kaupungin kanssa.

Linkki Aamulehden uutiseen

Hervannan pohjoisosa laajenee viidellä korttelilla

29.5.2020

Architects Declare -julistus

Toimistomme on mukana 17 perustaja-allekirjoittajan joukossa Suomen Architects Declare -julistuksessa. 

Suomalaiset arkkitehdit liittyvät maailmanlaajuiseen Architects Declare -julistukseen ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden hätätilasta. Kestävä tulevaisuus vaatii kaikilta rakennusalan toimijoilta perusteellista ajattelutavan muutosta, jotta yhteiskunnan tarpeisiin voidaan vastata ylittämättä maapallon ekologista kantokykyä. Muutos on käynnistettävä nyt. Kutsumme kaikki Suomen arkkitehtitoimistot mukaan julistukseen.

Linkki julistuksen allekirjoittamiseen
fi.architectsdeclare.com

Architects Declare -julistus

13.5.2020

Kaupin puistokortteli rakentumassa hyvällä vauhdilla

BST-Arkkitehdit toimivat pää- ja arkkitehtisuunnittelijoina rakenteilla olevassa Kaupin puistokorttelissa! TA-Asumisoikeusasumisen lisäksi olemme suunnitelleet kortteliin Asuvan As Oy Modenan, Hartelan As Oy Kaupin Kotipesän, Toasin CLT-puukerrostalon opiskelija-asumiseen ja Finnparkin pysäköintitalon.

Linkki Tamperelaisen uutiseen

Kaupin puistokortteli rakentumassa hyvällä vauhdilla

17.3.2020

Tiedote asiakkaille ja yhteistyökumppaneille koronavirukseen varautumisesta

Olemme varautuneet koronavirusepidemiaan ja toimimme asian suhteen viranomaisten ohjeistusten mukaisesti. Noudatamme Valtioneuvoston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, viranomaisten sekä toimialajärjestöjen ohjeita ja suosituksia.

Varmistamme työn jatkuvuuden ja turvallisuuden etätyöllä sekä teemme parhaamme, jotta projekti- ja asiakastyöt eivät häiriinny tässä poikkeustilanteessa.

Henkilöstömme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme turvallisuus ja terveys on meille erittäin tärkeää. Haluamme omalta osaltamme hidastaa virustartuntojen leviämistä. Voidaksemme minimoida tartuntariskiä mahdollisimman hyvin, olemme laatineet seuraavat toimintaohjeet:

- Toimistolle tulemme vain täysin terveenä. Huolehdimme käsihygieniasta ja toimimme kontakteissamme ja ihmisiä tavattaessa THL:n suositusten mukaisesti.

- Olemme varmistaneet työskentelyn jatkumisen etätyömahdollisuudella. Meillä on hyvä tekninen valmius kotoa työskentelyyn.

- Suosimme etäpalavereja ja palvelemme sujuvasti niin puhelimitse kuin sähköisiä kanavia hyödyntäen.

- Koulujen sulkemisen ja muihin perhekohtaisiin tarpeisiin vastaamme joustavilla työjärjestelyillä.

- Emme osallistu suuriin yleisötapahtumiin emmekä järjestä tiloissamme tilaisuuksia.

- Jos työntekijämme on palannut tai palaa ulkomailta, hän jää työskentelemään etätöihin kahden viikon ajaksi. Emme suosittele matkustusta ulkomaille.

Seuraamme tilannetta ja päätämme toimenpiteistä varautumisryhmässä. Jos koronavirustilanne aiheuttaa muutoksia palveluihimme, tiedotamme niistä suoraan asiakkaillemme ja sopimuskumppaneillemme.

Tiedote asiakkaille ja yhteistyökumppaneille koronavirukseen varautumisesta

29.1.2020

Puurakentamista edistämässä

BST-Arkkitehdit Oy kehityksen kärjessä myös puurakentamisessa! Toimimme TOASin CLT-modulikerrostalon pää- ja arkkitehtisuunnittelijoina. Kohde sijaitsee Tampereella osana suunnittelemaamme Kaupin korttelikokonaisuutta. Korttelissa mukana myös Elementti Sampo Oy, Hartela Länsi-Suomi Oy, Asuva Oy, TA-Asumisoikeus Oy, Tampereen Vuokra-asunnot Oy ja Finnpark Oy.

Linkki Ylen uutiseen

Puurakentamista edistämässä

13.1.2020

EIR 2020 -tietomalliseminaari

Mitä tarkoittaa olla futureproof? Pysyminen kehityksen kärjessä vaatii merkittäviä panostuksia koulutukseen, kehitykseen ja testaamiseen. Generatiivinen suunnittelu, koneoppiminen, tekoäly ja monimuuttujaoptimointi ovat avainsanoja tässä suunnittelualan toimintatapojen murroksessa. Uudet työkalut vaativat uutta tietoa ja taitoa, sekä halua tehdä ja ajatella uudella tavalla.

Rakennuttaja ja kiinteistön omistaja, päivitä tietosi EIR 2020 -seminaarissa 30.1.2020.

Ota yhteyttä toimiston numeroon 010 439 7500 ja lähetämme sinulle ilmoittautumislinkin.

EIR 2020 -tietomalliseminaari

16.12.2019

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

BST:n väki kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille rauhallista joulua sekä menestyksekästä tulevaa vuotta 2020!

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

18.11.2019

Pirkkalaan nousee jättimäinen koulukampus 1 400 lapselle

Pirkkalan kunta aikoo viedä saman katon alle vuoteen 2025 mennessä Naistenmatkan alakoulun, Suupanniityn yläkoulun, varhaiskasvatusyksikön sekä nuoriso- ja kulttuuritilat.

Nykyisen koulukeskuksen alueelle on valmistunut hankesuunnitelma yhteensä 18 000 kerrosneliötä sisältävästä ja 45 miljoonaa euroa maksavasta koulukampuksesta.

Samassa yhteydessä toteutetaan hallinnollinen uudelleenjärjestely niin, että lastentaloon sijoittuvassa pienten lasten yksikössä on varhaiskasvatusryhmiä sekä esi- ja alkuopetuksen luokkia. Luokkien 3.–9. yhtenäistä peruskoulua kutsutaan kampusalueella koulutaloksi.

Lue koko juttu Aamulehdestä

Pirkkalaan nousee jättimäinen koulukampus 1 400 lapselle

6.11.2019

Rimini sai kunniamaininnan laadukkaasta arkkitehtuurista

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto myönsi Riminille Hyvän rakentamisen kunniamaininnan.

Asuinkerrostalo Rimini on uudella asuinalueella Lentävänniemessä. Talo on Halkoniemen sataman lähellä osoitteessa Männistönraitti 5. Kerrostalossa näkyy jaoston mielestä korkealaatuinen asuntosuunnittelu ja toteutus. Perustelujen mukaan talo kannustaa lähiökerrostalomiljöiden laadulliseen kehittämiseen.

”Asuinkerrostalo Riminissä on kehitetty visiota pientalomaisesta kerrostaloasumisesta ja onnistuttu siinä. Asunnot ovat suuria perheasuntoja kodinhoitohuoneineen ja suunnattu useampaan kuin yhteen ilmansuuntaan”, perustelut kertovat.

Talon saunaosastoilta pääsee suoraan järvimaisemaan avautuville parvekkeille. Myös asukkaiden yhteiset tilat ovat jaoston mielestä onnistuneita.

Projektin arkkitehtisuunnittelusta vastasi Ida Väänänen ja projektiarkkitehtina toimi Juulia Juselius.

Linkki Aamulehden uutiseen

Rimini sai kunniamaininnan laadukkaasta arkkitehtuurista

1.11.2019

Luminary opetti korkeaa rakentamista

Luminary on Tampereen uusi maamerkki. Rautatieaseman läheisyydessä sijaitsevaan kokonaisuuteen kuuluu 70 metrin korkeuteen kohoava 21-kerroksinen tornitalo ja 7-kerroksinen lamellitalo. Tontin täyttävä kokonaisuus laittoi suunnittelijat ja toteuttajat syventymään korkean rakentamisen erityispiirteisiin.

Luminaryn suunnittelu ja toteuttaminen on oli pitkäaikainen projekti, joka alkoi jo viime vuosikymmenen puolella. Vuoden 2011 alussa voitimme korttelin uudistamiseksi järjestetyn arkkitehtikilpailun. Suunnittelun lähtökohtana oli luoda ympäristöönsä istuva, eheä kaupunkitila.

Lue koko juttu Projektiuutisista

Luminary opetti korkeaa rakentamista

11.9.2019

Tule osaksi innostunutta ja ammattitaitoista tiimiä

BST-Arkkitehdit Oy tekee laadukasta arkkitehtuuria Suomen laajuisesti. Teemme merkittäviä keskustahankkeita asumisen, julkisten palveluiden ja kaupan tarpeisiin. Tarjoamme projektipäällikön tehtäviä, mahdollisuutta kehittää osaamistasi koulutuksen ja taitavien työkavereiden avulla sekä kilpailukykyisen palkan. Meillä saat tehdä monialaisesti hankkeita. Saat vastuullisia tehtäviä ja sinulla on mahdollisuus käyttää omaa luovuuttasi, joiden myötä saat kasvaa ja kehittyä sinulle sopivalla tahdilla. Pääset vaikuttamaan oman työkuvasi muodostumiseen.

Meille jatkuva kehittyminen on tärkeää ja tuemme kaikkia työntekijöitämme kehittämään osaamistaan monipuolisesti niin arkkitehtuurin, esiintymisen, vuorovaikutustaitojen, teknisen osaamisen kuin tietomallintamisenkin saralla. Pidämme itse sisäisiä koulutuksia, joiden lisäksi meillä käy myös vierailevia kouluttajia. Tarjoamme lisäksi mahdollisuuden osallistua jokavuotiselle ulkomaan opintomatkalle ja tietomalliseminaariin. Koulutuksemme ovat palkallisia.

Työntekijöidemme hyvinvointi ja viihtyvyys ovat etusijalla. Tuemme työkykyä säännöllisellä taukojumpalla, huomioimalla työergonomian monipuolisesti ja järjestämällä säännöllisesti myös muita työhyvinvointia lisääviä tapahtumia. After workit, Likkojen lenkki, pikkujoulut ja TYKY-päivät antavat mahdollisuuden viettää aikaa yhdessä rennosti ja tutustua työkavereihin paremmin.

Viihtyisä toimistomme sijaitsee historiallisen Finlaysonin alueen ytimessä, missä keskustan palvelut ja jopa mahdollisuus pulahtaa uimaan Tammerkoskeen ovat lähellä. Tuo omat ideasi meidän rikkaaseen, innovatiiviseen ja kansainväliseen työympäristöön. Meillä jokainen saa olla oma itsensä ja luoda omalla tavallaan toimiston ilmapiiriä. Tule siis osaksi innostunutta ja ammattitaitoista tiimiä, joka nostaa osaamisesi uudelle tasolle!

Ole yhteydessä meihin:

Tule osaksi innostunutta ja ammattitaitoista tiimiä

30.8.2019

Lempäälä-talossa vietettiin harjannostajaisia

Lempäälän juna-aseman kupeeseen avataan loppuvuonna 2020 uusi kuntakeskus, jossa yhdistyvät asiointi, vapaa-ajanvietto, työskentely ja liikkuminen. Rakennus on osa kehityshanketta, jolla pyritään lisäämään Lempäälän houkuttelevuutta.

Neljästä erillisestä osasta muodostuvaan monitoimirakennukseen tulee muun muassa uusi pääkirjasto, kunnan palvelupiste ja virastojen toimistot, etätyö-, neuvottelu- ja pienyritystiloja sekä 200 hengen sisäkatsomo. Rakennuskompleksiin kuuluu myös asukkaita, juna-asemaa ja Lempäälä-taloa palveleva pysäköintitalo.

Rakennuslehden uutinen.

Lempäälä-talossa vietettiin harjannostajaisia

27.4.2019

Tiedon virtauksen vallankumous

BST-Arkkitehdit Oy toimitusjohtajan kirjoitus tiedon virtauksen vallankumouksesta on julkaistu AU 4/2019 lehdessä. Voit lukea kirjoituksen LinkedInistä.

 

Tiedon virtauksen vallankumous

22.3.2019

Kesätyöhaku päättyy tänään 22.3.2019

Tänään on viimeinen päivä hakea kesätöihin BST-Arkkitehdeille. Viimeiset haastattelut järjestetään viikolla 13, jonka jälkeen ilmoitamme päätökset hakijoille. 

Kiitokset runsaasta mielenkiinnosta yritystämme kohtaan!

Kesätyöhaku päättyy tänään 22.3.2019

19.9.2018

Luminary voitti Tekla Global BIM Awards palkinnon Best Commercial Project sarjassa

Tekla Global BIM Awards -kilpailuun osallistui yli 140 projektia mukaan lukien Tekla regional BIM Awards voittajat 36 maasta.

Luminary voitti Best Commercial Project sarjassa.

Hankkeen osapuolet ovat:

Omistaja, pääurakoitsija and BIM koordinaattori: Skanska Oy

Rakenne- ja elementtisuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Geo- ja akustinen suunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Arkkitehti: BST-Arkkitehdit Oy

LVIS-suunnittelu: Optiplan Oy 

Sprinklersuunnittelu: Caverion Suomi Oy

Betoniurakoitsija: Betonirakenne Oinas Oy

Elementtitoimittaja: Parma Oy

Luminary voitti Tekla Global BIM Awards palkinnon Best Commercial Project sarjassa

5.9.2018

Olemme palanneet takaisin omiin tiloihimme

Toimiston laajennus ja tilojen uudistaminen on saatu lähes valmiiksi ja olemme päässeet muuttamaan takaisin omiin tiloihimme. Kulku toimistoomme tapahtuu taas tutun pääsisäänkäynnin kautta. Tervetuloa!

Olemme palanneet takaisin omiin tiloihimme

14.6.2018

Luminarylle Tekla BIM Awards 2018 kunniamaininta

Luminary -projekti on erityisen tarkasti tietomallinnettu asuinrakennushanke. Mallinnuksessa on huomioitu mm. putoamissuojaukset, joka edesauttaa rakennustyömaan työturvallisuutta. Elementtien mallinnustarkkuus on viety poikkeuksellisen pitkälle, ja työmaan vaatimukset on otettu mallissa erinomaisesti huomioon. Tuomaristo kommentoi Luminary -projektia: “Olisi hienoa, jos kaikki talonrakennushankkeet olisivat tällä tasolla.”

Luminarylle Tekla BIM Awards 2018 kunniamaininta

12.6.2018

Toimistomme laajenee

Siirryimme toimistomme laajennuksen vuoksi väistötiloihin. Kulku toimistoomme tapahtuu elokuuhun saakka rakennuksen länsipäädystä.

Toimistomme laajenee

6.6.2018

Tuottavuusloikka tietomallintamisen avulla

BST-Arkkitehdit Oy oli mukana RAKLI:n ja A-Insinöörit rakennuttaminen Oy:n yhteisen koulutushankkeen avauspäivän asiantuntijaluennoitsijana.

"Osaamisen tason nostamista tietomallien osalta tarvitaan koko elinkaaren ajalle. Tilaajapuolen osaamistason nostamiseksi RAKLI käynnistää yhdessä A-insinöörit Rakennuttamisen kanssa ”Tuottavuusloikka tietomalleilla -hankkeen” – joka on suunnattu tilaajien rakennuttaja- ja projektipäälliköiden tietomalliosaamisen nostamiseksi. Hanke sisältää osallistujien koulutuksen lisäksi myös suoraa konsultointia osallistujien omien hankkeiden tietomallihaasteiden voittamiseksi. Hanke alkaa ensimmäisellä kokoontumisella kesäkuussa 2018. Tiedotamme edistysaskelista RAKLIn eri kanavissa."
- Mikko Somersalmi, RAKLI

"Onnistunut tietomallinnusprosessi edellyttää onnistunutta johtamista"
- Olli Olkkonen, kehityspäällikkö A-Insinöörit

Tuottavuusloikka tietomallintamisen avulla

1.6.2018

Tekla BIM Awards - Luminary

Luminary on mukana Tekla BIM Awards -kilpailussa. Käy antamassa äänesi:
https://www.tekla.com/fi/bim-awards/luminary

Parhaan BIM-projektin yleisöäänestys alkaa 1.6. ja äänestysaikaa on 10.6. asti.
Äänestäneiden kesken arvotaan Fjällräven Abisko Friluft 45 - kevyt ja erinomaisen kantomukavuuden takaava vaellusreppu kesän reissuihin!

Tekla BIM Awards - Luminary

21.5.2018

Likkojen lenkki 21.05.2018

BST-Arkkitehtien iloinen joukkue osallistui Likkojen lenkille. 

Likkojen lenkki 21.05.2018

31.8.2017

Voitto Hervannan pohjoisakselin ideakilpailussa

BST-Arkkitehdit Oy voittoon Hervannan pohjoisakselin ideakilpailussa yhdessä Hartelan, Siton ja sanataiteilija Karoliina Suonio kanssa.

Tampereen kaupungin järjestämän ideakilpailun Hervannan pohjoisakselin kortteleista voitti Hartelan vetämä työryhmä pääsuunnittelijana BST-arkkitehdit. Liikenneasioiden konsulttina toimi Sito. Kilpailussa jaettiin myös varasija ja kolme kunniamainintaa. Voittaja saa jatkaa suunnittelua kumppanuuskaavoitusperiaatteella ja lisäksi valita haluamansa korttelin toteutettavaksi.

”Hervanta ansaitsee arvoisensa sisääntulon kaupungin keskustan suunnalta. Alue, josta kilpailu käytiin on monella tapaa merkittävä. Ratkaisut, joita esitimme kilpailutyössä edistävät Hervannan keskustan laajenemista luontevasti pohjoisen suuntaan. Kilpailutyö vahvistaa myös alueen vanhoja reittejä ja linkittää lisäksi Hervannan valtaväylän itäpuolen paremmin Hervannan keskustan toimintoihin. Kilpailutyön korttelirakenne ja maantasokerrosten toiminnot tulevat antamaan Hervantalaisille uuden mielenkiintoisen alueen kuljettavaksi ja koettavaksi”, kertoo Petri Tavilampi.

Voitto Hervannan pohjoisakselin ideakilpailussa

26.5.2017

Luminary kohoaa kattojen ylle - Julkisivut Parmalta

Tampereen sydämeen nousee kehittyvän kaupungin uusi maamerkki. Skanskan urakoima 21-kerroksinen Luminary II on valmistuttuaan Tampereen korkein asuintalo. Parma toimittaa arkkitehtuuriltaan korkeatasoisen uuden rakennuksen vaativat julkisivuelementit.

Katso Luminary-projektiesittely
Lue lisää: www.parma.fi

Luminary kohoaa kattojen ylle - Julkisivut Parmalta

© Tietoa Finland Oy

19.5.2016

BST-Arkkitehdit Oy kilpailuvoittoon Ranta-Tampellassa

Peab järjesti yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa alueesta arkkitehtikilpailun kutsukilpailuna. Kilpailualue sijaitsee Tampereella, Näsijärven rannalle muodostuvan uuden Ranta-Tampellan alueen keskellä, kävelymatkan päässä keskustasta. Kilpailun tavoitteena oli laatia kortteliin korkealuokkainen, vetovoimainen, ympäristöön sopiva ja teknistaloudellisesti toteutuskelpoinen asuinkorttelisuunnitelma, joka hyödyntää alueen maisemallisia ja kaupunkikuvallisia elementtejä ja tasokkaita asumisratkaisuja.

Kutsukilpailuun valittiin viisi arkkitehtitoimistoa. Kilpailun tuomaristossa oli Tampereen kaupungin, Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) ja Peabin edustajia. Tuomaristo päätti 9.5. pidetyssä kokouksessa valita kilpailun voittajaksi tamperelaisen arkkitehtitoimisto BST-Arkkitehdit Oy:n nimimerkillä ”Flanööri ja kalamies” toimitetun työn. Lisäksi tuomaristo päätti antaa kunniamaininnan turkulaisen Sigge Arkkitehdit Oy nimimerkillä ”Kudos” varustetulle työlle. ”Erityisesti näissä kilpailutöissä arkkitehtuurin laatu oli korkeatasoista ja kaupunkikuvallinen ote artikuloitua”. yksi kilpailun tuomareista rakennustarkastaja Eija Muttonen-Mattila kertoo.

Kilpailutyön vahvuuksia olivat ennen kaikkea paikkaan sopiva arvokas ja näyttävä ulkonäkö ja lisäksi suunnitelman sovittaminen ympäristön asettamien reunaehtojen mukaiseksi, järvinäkymien hyödyntäminen myös sisäpihan asunnoille sopivin arkkitehtonisin massoitteluin, erikokoisten asuntojen sovittaminen suunnitelmaan sekä selkeät ja kehityskelpoiset ratkaisut asuntopohjissa. ”Voittajatyö luo alueelle arvokkaan, mielenkiintoisen ja kestävän ilmeen. Näsijärven maisema on hienosti otettu huomioon ja tästä on helppo jatkaa asuntojen markkinointiin.” summaa yksikön johtaja Matti Joensuu. Kohteen ensimmäisen vaiheen asuntojen ennakkomarkkinointi on tarkoitus aloittaa alkuvuonna 2017 ja rakennustyöt kesällä 2017.

Lisätietoja:
Eija Muttonen-Mattila, rakennustarkastaja, Tampereen kaupunki, puh.+358 40 8004 063
Matti Joensuu, yksikön johtaja, Peab Oy, puh. +358 40 7132 810,

BST-Arkkitehdit Oy kilpailuvoittoon Ranta-Tampellassa